Cothroman Spors

Càil sam bith eile / Anything else
Each
Posts: 87
Joined: Sat Dec 27, 2008 6:29 pm

Cothroman Spors

Unread post by Each » Thu May 21, 2009 2:00 pm

A bheil uidh aig dhuine sam bith ann an spors ?

Ma tha sibh deidheil air iasgach, coisachd, Rothair Beinne no spors sam bith eile, s docha gum bith cothrom tachartas socialta a cuir air doigh airson beagan spors and comhradh tron Gaidhlig.

Feumaidh mi aideachadh gu bheil mi deidheil air golf. Leigibh fios thugam ma sibh airson geama, (nan bhiodh gu leor ann, s doch gum bith cothrom farpais a cuir air doigh!)Fionnlagh
Posts: 73
Joined: Wed Sep 17, 2008 7:23 pm

Unread post by Fionnlagh » Thu May 21, 2009 4:55 pm

Am bi gach Spors neo luth-chleas air a chumail gu tur as a Ghaidhlig neo am bi iad da-chananach neo le beagan Gaidhlig ach air an cuairteachadh leis a Bheurla.

Each
Posts: 87
Joined: Sat Dec 27, 2008 6:29 pm

Unread post by Each » Thu May 21, 2009 5:18 pm

Anns an ciad dol a mach, bu toigh leam cluintinn a dhuine sam bith.
Mar sin bithear cothrom a cuir dhuine leis an aon amas comhla ri cheile no tartasan fhreagarrach a cuir air doigh .

Smaoin mi gum bith cothrom eadar dhealaichte airson dhaoine aig gach comas.

Bu toigh leam fhein cothrom a chleachdadh gaidhlig aig ire fileanta ann an suidheachadh abhasiteach/naddurra, far am bith uile cail dol air adhart anns a Gaidhlig a mhain.

A torr cothroman ann gun teagamh, chan eil feum againn a cuir sgarradh ann fathast.

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Thu May 21, 2009 9:10 pm

càit a bheil thu a' fuireach, eich?

Each
Posts: 87
Joined: Sat Dec 27, 2008 6:29 pm

Unread post by Each » Thu May 21, 2009 9:39 pm

Tha mi a fuireach air an Eilean Dhubh.
Theid mi fad 's farsaing airson tachartasan Gaidhlig no sporsail.

Nan robh buidhean sianar ann, aig a bheil uidh ann an spors, bhiodh deagh latha ann - ge bith de bh'ann.

Post Reply