Cuairt-litir LearnGaelic - weekly newsletter

Goireasan ionnsachaidh, ceanglaichean feumail is mar sin / Gaelic learning resources, useful links etc.
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Cuairt-litir LearnGaelic - weekly newsletter

Unread post by faoileag »

Bhò Robyn aig CLÌ:

robyn@cli.org.uk
Subject: Cuairt-litir LearnGaelic / LearnGaelic newsletter
Date: October 12, 2015 at 8:59:32 AM ADT

A chàirdean,
(English below)

Bu toil leam innse dhuibh gum bi LearnGaelic a’ foillseachadh cuairt-litir gach Dihaoine le fiosrachadh as ùr air na tha dol air loidhne do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Seo blasad dhi -
us11.campaign-archive1.com/?u=ec03be85d52fafadafdb4d56b&id=c8ff86dd6d

Nam bu toil leibh a’ chuairt-litir seo fhaighinn, leigibh fios dhomh agus cuiridh mi ur seòladh puist-d ris an liosta againn. Nach sgaoil sibh am brath seo gu daoine eile aig am biodh ùidh ann cuideachd?

****************************************************

I would like to let you know that LearnGaelic publishes a newsletter every Friday with information on what’s new online for Gaelic learners. Here’s a taster of it -
us11.campaign-archive1.com/?u=ec03be85d52fafadafdb4d56b&id=c8ff86dd6d

If you would like to receive this newsletter, please do let me know and I shall add your email address to our list. Also, please pass this message onto others who May be interested.

Le deagh dhùrachd,

Robyn

Robyn Ireland

Oifigear LearnGaelic | LearnGaelic Officer

01463 – 226841 / http://www.cli.org.uk / http://www.learngaelic.scot

Làithean obrach: Diciadain & Dihaoine

Working days: Wednesday & Friday


Post Reply