Clasaichean & cèilidh ¦ Evening Classes & cèilidh

Goireasan ionnsachaidh, ceanglaichean feumail is mar sin / Gaelic learning resources, useful links etc.
Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Clasaichean & cèilidh ¦ Evening Classes & cèilidh

Unread post by Coinneach Cìr » Tue Aug 19, 2008 1:22 pm

Clasaichean Gàidhlig ann an Siorrachd Rinn Friù, Inbhir Chluaidh agus Rinn Friù an Ear

Bidh na clasaichean a leanas a ruith 2008-2009 tòiseachadh as t-Fhoghar. Tha iad uile an asgaidh.

Ceann a' Bhàirr (iad uile san àrd-sgoil air Rathad Aurs)
Luchd-tòiseachaidh Diciadain 17mh Sultain 7f
Eadar-mheadhanach Diardaoin 18mh Sultain 7f
Adhartach Dimàirt 16mh Sultain 7f

Pàislig (Bun-sgoil Willamsburgh, Sràid Lacy)
Luchd-tòiseachaidh Diardaoin 18mh Sultain 7f
Eadar-mheadhanach Dimàirt 16mh Sultain 7f
Adhartach Diciadain 17mh Sultain 7f

Grianaig (Acadamaidh Ghrianaig, Sràid Madeira)
Luchd-tòiseachaidh Dimàirt 16mh Sultain 7f
Eadar-mheadhanach Dimàirt 16mh Sultain 7f
Adhartach Dimàirt 16mh Sultain 7f

Tuilleadh fiosrachaidh bho Iain Blàr, Oifigear Leasachaidh Gàidhlig
Fòn 01475 715450 no post-d <a href="mailto:john.blair1@inverclyde.gov.uk">john.blair1@inverclyde.gov.uk</a>
Cha lean na clasaichean mur nach eil oileanaich gu leòr ann.
Tha sinn gu math taingeil airson taic bho Riaghaltas na h-Alba agus na Comhairlean Ionadail.

Cuideachd bidh Meur Phàislig a' Chomunn Gàidhealaich a cumail a chiad cèilidh aca Dihaoine 19mh Sultain san ionad Wynd ann am Pàislig aig 8f. Bidh Deoch 'n' Dorus a cluiche agus Sìneag Nic an t-Saoir (a th' air am bonn òir a bhuannachadh) a seinn. Bidh Probhaist Shiorrachd Rinn Friù a fosgladh an oidhche le cuirm chatharra. Ticeadan £7, cuiribh fios gu <a href="mailto:meurphaislig@yahoo.co.uk">meurphaislig@yahoo.co.uk</a> no Ealasaid NicDhòmhnaill air 0141 840 3227.

Gaelic Classes in East Renfrewshire, Renfrewshire & Inverclyde

The following Gaelic Classes for 2008-2009 will start this autumn in various locations throughout the area. The classes are all free of charge.

Barrhead (All at Barrhead High School, Aurs Road)
Beginners Wednesday 17th Sept 7:00pm
Intermediate Thursday 18th Sept 7:00pm
Advanced Tuesday 16th Sept 7:00pm

Paisley (All at Williamsburgh Primary School, Lacy Street)
Beginners Thursday 18th Sept 7:00pm
Intermediate Tuesday 16th Sept 7:00pm
Advanced Wednesday 17th Sept 7:00pm

Greenock (All at Greenock Academy, Madeira Street)
Beginners Tuesday 16th Sept 7:00pm
Intermediate Tuesday 16th Sept 7:00pm
Advanced Tuesday 16th Sept 7:00pm

For further information contact John Blair, Gaelic Development Officer
Phone 01475 715450 or e-mail <a href="mailto:john.blair1@inverclyde.gov.uk">john.blair1@inverclyde.gov.uk</a>
Continuation of courses dependant on demand.
The support of the Scottish Government and the Local Authorities is gratefully acknowledged.

Also Meur Phàislig of An Comunn Gàidhealach is hosting its inaugural ceilidh dance on Friday 19 September 2008 in the Wynd Centre, Paisley at 8pm. Entertainment will be provided by the excellent Deoch'n'Dorus and Traditional Gold Medal winner Sineag MacIntyre. The evening kicks off with a civic reception hosted by the Provost of Renfrewshire. Tickets are £7 and are available by e-mailing <a href="mailto:meurphaislig@yahoo.co.uk">meurphaislig@yahoo.co.uk</a> or calling Ealasaid MacDonald on 0141 840 3227.Post Reply