Page 1 of 1

Tachartasan ¦ Events

Posted: Tue Nov 04, 2008 1:05 pm
by Coinneach Cìr
Tha sinn air liosta thachartasan (chan e dìreach feadhainn ChnaG) a thòiseachadh an seo. Ma tha tachartas agaibh co cheangailte ri a' Ghàidhlig feuch gun cur sibh fios thugainn.
http://www.cnag.org.uk/tachartasan/
We have started an events list (not just CnaG's events) here. If you have an event connected to Gaelic please let us know.