Sgoil Ghàidhlig Loch Laomainn Ceap Breatainn

Deasbaid air cùrsaichean chànain amsaa. / Anything about language courses etc.
Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread post by Seonaidh » Sun Jan 31, 2010 8:16 pm

Sin thu fhèin, a Mhuiris.Níall Beag
Rianaire
Posts: 1408
Joined: Sun Sep 23, 2007 6:58 pm
Language Level: Fluent (non-native)
Corrections: I'm fine either way
Location: Sruighlea, Alba
Contact:

Unread post by Níall Beag » Sun Jan 31, 2010 8:34 pm

Muiris wrote:"I could(n't) care less" would be an emotive utterance and thus would fall into the category of a non-statement. Non-statements do not possess truth value and so fall outside the rubric of logic entirely.
The line's a bit fuzzier than that, though, isn't it?
Statements vs non-statements and literal vs figurative language is all shades of grey.
However, neither Vinnie nor I would presume to have a corner on the One True English, and neither should you.
Now there's a thoroughly offensive strawman argument if ever I've seen one.

The assumed message here is that I'm of the "you must speak like this" school of English, a personal smear rather than an attempt to address my argument. Well I am not like that, and given that I have alreeady shown a clear preference for descriptivism over prescriptivism, it's entirely disengenuous to imply it.

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Sun Jan 31, 2010 9:28 pm

Gabhaibh air ur socair leis a sheo a chàirdean.

Muiris
Posts: 9
Joined: Fri Jan 29, 2010 6:07 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Loch Laomainn

Unread post by Muiris » Mon Feb 01, 2010 12:45 am

Gràisg wrote:Gabhaibh air ur socair leis a sheo a chàirdean.
Gabhaidh, ach innsidh mi dhuibh seo: Feumaidh sinn daoine le lèirsinn is dìoghras. An àite gearain mu rudan beag-seagh, carson nach gabh sibh pàirt nar n-aisling? Tha freagairtean againn agus feumaidh sinn fìr fearail, tapaidh.

Cuir fios thugainn ma dh' iarras sibh diofar a dhèanamh.

Muiris
Sgoil Ghàidhlig Loch Laomainn

Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Unread post by Seonaidh » Mon Feb 01, 2010 10:24 pm

Chan eil "gabhaidh ... ach". Ceist bheag: mnathan? Feumar daoine a bhios a' dèanamh a h-uile rud tron Ghàidhlig. Is treasa beò mar Ghàidheal na sabaid an aghaidh nan ùghdarras (ach 's ann ro chiontach a tha mi an seo, tha eagal orm).

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Thu Feb 04, 2010 12:44 pm

A Mhuiris, fàilte chrìdheil ort dhan àite seo.

Tha mi dìreach tighinn bhon làrach ud Gaelic Guerilla, chuir mi pìos Gàidhlig (robach mar as àbhaist :) ) an àirde an sin. 'S docha gur e ceangailte ann an dòigh le na sgrìobh thusa. Seo i:

‘S ann làn strì a tha an t-suidheachadh a tha Fiona a’ dealbhachadh dhuinn san sgeulachd aice. Tha da thaobh dhan a h-uile càil agus san t-suidheachadh a tha seo gheibhear trì taobhan. ‘S e sin ri ràdh neach-ionnsachaidh, buidheann drama air choireigin agus cuideigin aig a bheil gàidhlig o thùs (seòrsa de ghléidheadair) a-rèir Fiona). A-nis uaireannan tha strì ri fhaighinn eadar luchd-ionnsachaidh agus na fileantaich. Uill carson a tha sin? Saoilidh mi gur e cor na gàidhlig as coireach. Abair thusa gur e suidheachadh uabhasach fhèin cugallach cunnartach a th’ann an-diugh. ‘S e fhathast canain ri uchd bàis a th’ innte. Ann an ùine nach bi fada am bi gàidhlig marbh buileach glan mar chanain sna coimhearsnachdan traidiseanta? Tha feadhainn làidir den bheachd gum bi. Seo na sgrìobh Ruairidh MacIlleathain an uiridh:
‘Tha e coltach gu bheil an aon rud a’ tachairt a thaobh na Gàidhlig an dràsta ’s a thachair sna Meadhan Aoisean ri linn nan Lochlannach. ’S e sin gu bheil prìomh aros a’ chànain a’ gluasad a dh’ ionnsaidh na h-àirde an ear. Chan fhada a bhios daoine a’ coimhead air na h-Eileanan na Iar mar “epicentre” na Gàidhlig mura dèan na h-eileanach fhèin rudeigin mu dheidhinn.
Air làrach an Albannach bha Alasdair Caimbeul coir a-mach air an £5,000,000 a thèid a-steach don Ghàidhlig aig na h-oilthighean. Air bonn a phìos sgrìobhaidh aige chunnaic mi da theachdaireachd a ghlac m’aire gu mòr. Beachdan a tha sealltainn dhuinn na dubhan a th’ ann. Seo iad:
‘Air a' chiad shealladh, tha e gu math follaiseach dè tha a' marbhadh a'chànain air bilean dhaoine. Cion saorsa is seilbh na coimhearsnachd, 's an uair sin, coigrich nàimhdeil, ag adhbharachadh cion misneachd, ag adhbharachadh cion cleachdaidh is cion cothrom cleachdaidh, ag adhbharachadh cion comais-labhairt ....agus an uairsin call a' chànain.
Steafan’

‘Och thalla 's thoir do chasan leat na bi cho gòrach. Chan eil luchd na gàidhlig dèonach Gàidhlig a bhruidhinn rinn chuid chloinne ach ann an corra ait agus ann an corra theaghlaich agus chan eil dragh air choin aca a mar i neo an teid i dhith cho fads nach teid coire chuir orra-san.
Masterpiece’
OK ma tha, chan eil Masterpiece ag aontachadh le Steafan ach nach eil an da rud ceangailte? Nach eil an da chuid a’ neartachadh cearcall crìonadh na gàidhlig?
co-dhiù tha àireamh nan fileantach a’ dol sìos agus àireamh nan luchd ionnsachaidh a’ dol suas agus na luchd-ionnsachaidh ud a-nis a’ toirt buaidh làidir air a’ chanain. Mhothaich gun tug Meg Bateman oraid seachad leis an canar ‘Fàilte dhan Ghàidhlig ur?’ Saoil an dh’fhaodadh sin dragh a chuir air feadhainn aig a bheil Gàidhlig bho thus?Tha fiu ‘s luchd ionnsachaidh a th’ ann a tha den bheachd gu bheil cunnart ann gur e cha mhòr canain ur a th’ann an dualchainnt nan luchd ionnsachaidh a-nis. Chan eil Gàidhlig na h-aonar ge-tà ma leughas tu mu cor mion-chànainean eile gheibhear fianais den aon rud.
San minefield a tha seo, aig a char as lugha bidh beagan strì, mì-chinnt agus mì-thuigse aig amannan faodaidh sibh a bhith cinnteach as.

A-nis dìreach beagan spòrs. Saoil an sgeulachd aig Fiona agus can, gun do lorg am poileas corp de chuideigin. Can, neach-ionnsachaidh, cuideigin aig an robh Gàidhlig bho thùs no truaghan as am buidheann ud. Corp ga lorg bhon àrd ùrlar aig a’ Mhòid ‘s docha. Nach biodh far-sgeul Taggart agad a mhìneachadh cuisean ath-thilleadh gluasad canain dhan mhòr shluagh ann an dòigh feumail nach bu bheag?

A wee stroll through what I see as the inevitable tensions (sometimes) that might arise as more learners come into the world of a threatened language. It is simply the perilous state of Gaelic that can cause misunderstanding and worse. Gaelic isn’t alone in this however, other languages have similar problems.
And then for a bit of fun I speculate about how Fiona’s story would make a good episode of Taggart – all that would be needed would be a body.

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Thu Feb 04, 2010 11:40 pm

A-nis dìreach beagan spòrs. Saoil an sgeulachd aig Fiona agus can, gun do lorg am poileas corp de chuideigin. Can, neach-ionnsachaidh, cuideigin aig an robh Gàidhlig bho thùs no truaghan as am buidheann ud. Corp ga lorg bhon àrd ùrlar aig a’ Mhòid ‘s docha. Nach biodh far-sgeul Taggart agad a mhìneachadh cuisean ath-thilleadh gluasad canain dhan mhòr shluagh ann an dòigh feumail nach bu bheag?
An toiseach, cò an tè seo, Fiona? Agus dè fo ghrian a tha thu feuchainn ri ràdh? CHan eil a' phàirt mu dheireadh a' dèanamh ciall dhòmh fhèin co-dhiù.

Nis, dìreach beagan spòrs. Dè ged a thàinig neach air ais dhan holiday home aca, cuideigin, aig nach robh ach Beurla, 's nach robh eòlach air an àite, agus an taigh air a losgadh na smàl chun ghrunnd. Mar eisimpleir aon de na taighean ùra ud air a' Ghàidhealtachd 's dòcha, no nas inntinniche buileach, taigh uachdarain a bhuineadh don fheadhainn a chuidich Rìgh Bhreatainn ann a bhith a'fuadach nan Albannach far an àite. No cuideigin eile às a' bhuidheann chruaidh chiontach ud. Nach e far-sgeul Taggart nas inntinniche buileach a bhiodh ann an sin? Dìreach ficsean, eil fhios agad ach bhiodh e math nan tigeadh Detective Remus suas à Dùn Èideann cuideachd, gus taic a thoirt do Mhaighstir Taggart ann a bhith rannsachadh na cùise.

:roll: Obh obh Gràisg. Tha mi a' cur na coire ort fhèin airson seo a thòiseachadh! :lol:

Just saying, that I don't have a clue what Graisg is on about, or who this Fiona person is.

And then I get started on my own wee adaptation of Graisg's little fun, by adding Detective Remus to the mix, who comes up to help Taggart investigate the burning to the ground of some holiday home in the highlands, or a big Highland landlord's mansion,or someone of that greedy ilk... just to make it a bit more exciting. No dead bodies tho, as I'd like it to be suitable for tbefore the nine o' clock watershed.....
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

treaclemine
Posts: 72
Joined: Sun Nov 15, 2009 12:22 pm
Language Level: Neach-toiseach
Location: Sasann
Contact:

Unread post by treaclemine » Sat Feb 06, 2010 10:11 am

Níall Beag wrote:I've always said I'm not a Gaelic speaker and I never will be ...
A Nèìll, tha mi a' smaoineachadh gu bheil sibh sin ceàrr.

Post Reply