Page 1 of 1

Gàidhlig Thall Thàiris- Gaelic Abroad, Spain! Ulpan.

Posted: Sat Feb 06, 2010 12:41 pm
by Fionaj
Bidh a'chursa 'Gàidhlig Thall Thairis' a tachairt anns a Ghibleann a rithist - ann an Andalucia, Spàinn. 28mh dhen Ghiblean- 2mh dhen Cheitein. GHeibh sibh cothorman airson Gaidhlig ionnsachadh neo leadachadh, cursa Ulpan ,seinn agus dràma, comhla ri Gillebride Mac Mhaoilein Fiona NicChoinnich agus Rhoda Meek. Fiolmaichean, còmhradh, BBQ, cuairt 's an dùthaich ( uile tro mheadhan a Ghàidhlig) ,- agus fion, biadh, spa, agus timcheallachd anabarrach math. Itealan gu math sàor- Malaga.
Tulleadh fiosrachadh- www.fionamackenzie.org/Events

The 'Gaelic Abroad' Course will be taking place againt his year in April- in Andalucia, Spain. 28April- may 2. You will have opportunities to study Gaelic language and song, Gaelic through the Ulpan method - and drama. Together with Gillebride Macmillan, Fiona Mackenzie and Rhoda Meek. There will be films, conversation, BBQ, nature walks in the hills, all through the medium of gaelic. - and excellent wine, food, spa treatments, and a wonderful ambience. Cheap flights to malaga. Come and learn under the lemon trees and have a holiday at the same time.
More information at www.fionamackenzie.org/Events