Page 1 of 1

Cursaichean ura aig Sabhal Mor Ostaig

Posted: Fri Mar 05, 2010 7:52 am
by GunChleoc
A' Chairdean,

Cursaichean ura aig Sabhal Mor Ostaig.

29/03/10 - 02/04/10

Ainm -Eolas 1; Ainmean- aite na h-Alban , neach oide: Iain Mac An Tailleir.

Eadar-theangachadh ; Fileantaich a-mhain, neach oide: Rody Gorman

Theid an da chursa seo air a libhreagadh anns a' Ghaidhlig.

Ulpan ; Aonadan 25-44, neach oide: Daibhidh Grannd. Gus bucadh a dheanamh son a' chursa ULPAN seo, briog air a cheangal a leanas.

https://www.studentjourney.uhi.ac.uk/ur ... code2=0001

with:

On this page you will be asked to create a username and password. If you have not booked a course with us before, please click on the NEW USER box, which will take you to an application form. Please complete all section of the application.

Durachdan,

Susanne Dhomhnallach

Manaidsear nan Cursaichean Goirid
Sabhal Mor Ostaig
01471 888 246