Page 1 of 1

A' cur clas còmhraidh air dòigh ann an Glaschu

Posted: Wed Sep 02, 2015 8:37 am
by GunChleoc
Tha Coinneach aig Oilthigh Glaschu airson clàs còmhraidh ùr a chur air dòigh. Ma tha ùidh agaibh ann, nach lìon sibh an ceisteachan aige?
Clas Còmhraidh

Tha an Ionad an Oilein Fhosgailte a' sireadh ur beachdan air buidheann Còmhraidh airson inbhich ann an Glaschu!

Tha an ceisteachain againn beò an-dràsta agus chan eil e ach a' toirt mionaid no dhà a fhreagairt. Tha na beachdan agaibh air leth cudromach dhuinn.

https://www.surveymonkey.com/r/CFJNZVP

The Centre for Open Studies is seeking your opinions on a new Conversation group(s) for adults in Glasgow.

The survey only takes a few minutes to complete and your thoughts are really important to us. Please also send the survey on to anyone you know with an interest in conversation practice in Glasgow

https://www.surveymonkey.com/r/CFJNZVP