Page 1 of 1

Urras Brosnachaidh na Gaidhlig / Gaelic Language Prom Trust

Posted: Tue Aug 05, 2008 9:01 am
by GunChleoc
Seo post-d a fhuair mi bhon t-SMO dhuibh:
Tha sinn air fios fhaighinn bho Urras Brosnachaidh na Gaidhlig (Gaelic
Language Promotion Trust) gu bheil iad a' ghabhail iarrtasan bho
oileanaich aig toiseach an t-Sultain 08.
Tha fios ri fhaighinn air www.glpt.org.uk air mar a chuireas sibh
a-staigh airson taic le cìsean.

Urras Brosnachaidh na Gaidhlig (Gaelic Language Promotion Trust) have
asked us to let you know that they will be considering student
applications at the beginning of September 08. For further information
on the Trust and how to apply for help with funding please go to their
website www.glpt.org.uk

Le deagh dhùrachdan

Sgioba Cùrsaichean Air Loidhne
Chan fhaic mi anns an làrach-lìn aig an Urras dè a tha iad dìreach a' dèanamh, ach is dòcha gu bheil mi dall a-rithist, mar as àbhaist :roll:

Posted: Thu Aug 28, 2008 8:24 am
by Coinneach Cìr
Bidh iad a toirt seachad taic airgead gus a' Ghàidhlig a leasachadh.

Posted: Thu Aug 28, 2008 4:33 pm
by *Alasdair*
Dè a tha e?

What do they do? Why do students sign up?
I'm :? What do you get out of it?

Posted: Thu Aug 28, 2008 7:39 pm
by GunChleoc
Maybe help with their course fees

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/facla ... is_saor=on

You can get a grant from them - I've found the info now http://www.glpt.org.uk/page4.html

Posted: Thu Aug 28, 2008 11:22 pm
by Coinneach Cìr
*Alasdair* wrote:Dè a tha e?
Dè th' ann?

What you typed is an English idiom, doesn't work in Gaelic.

Posted: Tue Sep 02, 2008 6:32 pm
by yellow-ceitidh
Hmmmmmm.....

Dìoleadh iad airson cursa air-lìon? Tha mi ag' iarraidh a' dean leigheasachd, ach ma fàiligish mi, smaoinich mi mu a' bhi tisdear. Co-dhiù, biodh mi a' cuidich duine air-lìon le am Gàidhlig agus math dh'fhaodte anns a' Chorby cuideacheadh.

Would they pay for an online course? I want to be a doctor but if I fail i would think about being a teacher. Anyway, I would help people online with their Gaelic and maybe in Corby too.