Page 1 of 1

Cofaidh 's Còmhradh - Glaschu ¦ Glasgow

Posted: Wed Sep 10, 2008 1:12 pm
by Coinneach Cìr
Bidh Sìth café a dèanamh oidhche de chòmhraidh gach Oidhche Chiadain eadar 6 agus 10 uairean. Tuilleadh aig;
http://www.sithcafe.com/
Sìth café are putting on a conversation evening every Wednesday evening between 6 and 10 o' clock. More details at above link.

Posted: Wed Sep 10, 2008 4:23 pm
by Níall Beag
Làrach fhathast gun Gàidhlig....