Òran Gàidhlig na Seachdain?

An toil leat ceòl, bàrdachd no ealain sam bith eile? Am faca tu rudeigin inntinneach air an TBh? Innse dhuinn air / Do you like music, poetry or any other art form? Did you see anything interesting on the telly? Tell us about it
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Mon Jul 09, 2012 10:48 am

Leugh mi "Òran a' Gheòidh" (BBC Foghlam).
Gu mì-fhortanach, chan urrain dhomh èisteachd ris ("Not available in your area").
An ann a' seinn a tha iad an-sin no a' leughadh? (Do they sing or read it there?)
Ma tha duine a' seinn an òrain seo an-sin, bu mhath dhomh bruidhinn ma dheidhinn anns a' chuspair seo.
(I'd like to discuss it here if they sing it).


Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by GunChleoc » Mon Jul 09, 2012 1:31 pm

It says "Ag aithris an dàn", so it's a piece of read poetry. You are still welcome to discuss it though :D
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Mon Jul 09, 2012 2:11 pm

Ah, that's it!

Is fìor thoil leam an t-òran sin; 's ann comhardaidhean agus uaithnean a tha ann san riaghailt cheart gu dearbh, agus 's e rud annasach a tha ann san fhicheadamh linn.
Ach chan eil mi ga thuigsinn gu leòr.
An toiseach:
Chuala mi 'n gèadh a' tighinn on iar
S a-mach dhan an t-sliabh sheòl e –
Chaidh siudach mar sgian nam chridhe gu fìor
Is dh'fhàg e mo chiall brònach.
A bheil sin mu dheidhinn aon gèadh no a bheil sin a' ciallachadh geòidh (sgaoth)?
Cha bhi geòidh ag itealaich gu tric na aonar, air leth, am bi?

I do like this song (poem); there are good rhymes and internal rhymes in it, and this is a rare, uncommon thing in the 20th century.
But I do not understand the poem completely.
First stanza: is it about one goose or does it mean geese (a flight of them)? (The singular form might be put here instead of the plural form, is it possible?)
Geese do not fly separately, alone very often, does they?
Eilidh -- Luchag Bhochd

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by EowynAnduin » Mon Jul 09, 2012 5:32 pm

poor_mouse wrote:Geese do not fly separately, alone very often, does they?[/i]
The Canadian Geese are most often seen in a flock "V" shaped. They mate for life. They do fly solo but fairly rarely.

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by AlasdairBochd » Mon Jul 09, 2012 9:51 pm

Seo m'oidhirp fhèin.

Chuala mi 'n gèadh a' tighinn on iar
I heard the goose coming from the west (one goose)
S a-mach dhan an t-sliabh sheòl e –
and out to the mountain he sailed
Chaidh siudach mar sgian nam chridhe gu fìor
went swinging (siùdach?) like a knife in my heart truly
Is dh'fhàg e mo chiall brònach.
and he left my sense sorrowful

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Tue Jul 10, 2012 6:57 am

Tapadh leibh!

Seadh, tha fhios agam gu bheiil "gèadh" a' ciallachadh "(one) goose" gu litireil; mar sin, chan fhaod e "geese" a chiallachadh idir, am faod?

B' àbhaist dhan bhàrd (Dòmhnall Ruadh Chorùna) sealg nuair a bha e òg; ach sgrìobh e an t-òran sin aig deireadh a bheatha.
Bu toil leis sealg gu dearbh, ach cha b' urrainn dha sealg tuilleadh.
Bha a fhradharc air falbh agus mar sin bha e a' sgrìobh gun cuala e gèadh (chan fhaca e e).

I know that "gèadh" means "(one) goose"; so, it couldn't mean "geese" in any case, could it? (Some words are used in singular form instead of plural, but I don't know what about this thing in Gaelic).

The poet (Donald Red from Corùna) used to hunt when he was young; but he wrote this song at the end of his life.
He did really like hunting, but he couldn't hunt any more.
His sight was lost, so he was writing that he heard goose (and not saw it).
Last edited by poor_mouse on Tue Jul 10, 2012 10:09 am, edited 1 time in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Tue Jul 10, 2012 9:03 am

Alasdair, tha iad (BBC Foghlam) ag ràdh: "siudach -- siud, an rud sin (Gàidhlig Uibhisteach)"; mar sin chan e "siùdach" a tha ann.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by GunChleoc » Tue Jul 10, 2012 1:24 pm

Bhon cho-theags, saoilidh mi nach eil e a' bruidhinn ach mu aon ghèadh.
From context I think he's talking about one goose only.

You are correct though that Gaelic sometimes likes to use the singular where English would use the plural:

Tha a' mheanbh-chuileag dona an-diugh.
The midges are bad today.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Wed Jul 11, 2012 7:20 am

Ach ciamar a tha sibh a' faicinn seo bhon cho-theacsa?
Bha mi den bheachd nach robh am bàrd a' cluinntinn aon ghèadh ag itealach "dhan an t-sliabh", oir bhiodh an fhuaim seo ro ìosal (ro bheag).
Ach tha e coltach gu bheil sibh ceart agus chuala e aon ghèadh a' thighinn agus a' falbh.
Cha chuireadh am bàrd "Òran a' Gheòidh" mar ainm air an òran nan geòidh, chuieadh e?

But how do you see that from context?
I thought that the poet didn't hear one goose flying "to the mountain", because such a sound is too soft.
But maybe you right and he heard one goose coming and going away.
The poet wouldn't put "The song of the goose" as a name for the song of the geese, would he?

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by AlasdairBochd » Wed Jul 11, 2012 10:35 am

poor_mouse wrote:Alasdair, tha iad (BBC Foghlam) ag ràdh: "siudach -- siud, an rud sin (Gàidhlig Uibhisteach)"; mar sin chan e "siùdach" a tha ann.
Tapadh leatsa, a Luchag :). Bidh mi a' bruidhinn ri fear à Uibhist a Deas Disathairne. Cuiridh mi iongantas air ;)

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Wed Jul 11, 2012 11:17 am

Bidh sin sgoinneil! Nach innis sibh dhuinn dè bhios am fear seo a ràdh? :?
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Wed Jul 11, 2012 12:13 pm

Cumaidh mi orm a-nis; seo an dàrna rann:
Tha mise nis dall, cha ghluais mi ach mall,
Tha nì na mo cheann neònach;
Cha tèid mi dhan ghleann gu Lochan an Fhaing
Ged gheibhinn na th' ann còmhla.
Tha mi a' tuigsinn na ciad loidhne (I am blind now, I don't move but slowly (awkwardly)),
ach dè mu dheidhinn nì (=thing?) a tha neònach ann an ceann a' bhàird?
A bheil sin a' ciallachadh car "coo-coo", "strange" no "odd"?
No 's dòcha gu bheil smuainean neònach a' tighinn thuige, nach eil? Some strange thoughts?

Agus chan eil mi a' tuigsinn nan facail dheireannach: though I would get there -- carson "còmhla"?
Last edited by poor_mouse on Wed Jul 18, 2012 7:50 am, edited 1 time in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Tue Jul 17, 2012 10:25 am

Nise, tha am bàrd a' sgrìobhadh nach tèid e gu Lochan an Fhaing.
Dè tha an t-ainm seo a' ciallachadh?
"Lake of seep-folder" (faing)? Ged a bhios seo "Lochan na Fainge" ma tha ("faing" - boir.), nach bi?
Lorg mi an t-ainm seo san eadar-lìon, agus chan fhaca mi e sa Bheurla.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by GunChleoc » Mon Aug 13, 2012 3:52 pm

Canaidh Mòrag Dhòmhnallach "siudach" fad an t-siubhail. Èistibh ri "A' Mire ri Mòr".

MDh says "siudach" all the time. Listen to "A' Mire ri Mòr".
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Òran Gàidhlig na Seachdain?

Unread post by poor_mouse » Wed Aug 15, 2012 1:32 pm

Seo dà rann deireannach:
Ri sneachd agus fuachd is gailleann on tuath,
Bhithinn-s’ aig bruaich òbain,
Is thiginn mun cuairt dhachaigh mu uair
Le tunnagan ruadh Norway.
Tha am bàrd ag ràdh gum biodh e a' sealg aig a' bhàgh bheag eadhan nuair a bhiodh i fuair agus garbh.
Bhiodh e a' toirt dhachaidh tunnagan, agus tha mi den bheachd gum biodh e dhachaidh mu uair feasgar an dèidh an sealg aige, nach biodh?
Gun crìochnaich mi an dàn on chaidh mi na dhàil,
Gun dùin mi gu bràth m’ òran;
Tha nitheigin ceàrr a b’ àbhaist bhith slàn
Na thinnsgeuladh bàis dhòmhsa.
Chan eil mi cinnteach mu dheidhinn "gun". A bheil e a' ciallachadh "untill" no "in order to"?
'S e puing gu math cudromach a tha ann!
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply