O Bhraghad Albann gu Muileann na Drochaide...

An toil leat ceòl, bàrdachd no ealain sam bith eile? Am faca tu rudeigin inntinneach air an TBh? Innse dhuinn air / Do you like music, poetry or any other art form? Did you see anything interesting on the telly? Tell us about it
An Gille Donn
Posts: 7
Joined: Wed Apr 24, 2013 10:56 pm
Language Level: siubhlach
Location: Lollar

O Bhraghad Albann gu Muileann na Drochaide...

Unread post by An Gille Donn »

A Chàirdean chòir,

tha a nise an dreach Gearmailtis den leabhar a dh' fhoillsich mi 'san Fhoghair an uiridh, From Breadalbane to Brucker Muhl: Scottish Highland Soldiers in Hesse 1759-62 (Colbhasa: Taigh na Luachrach, 2012) air a chur air bhog gu h-oifigeil mu dheireadh thall le òraid agus cèilidh beag aig Muileann na Drochaide faisg air Dùn Amain (is e sin Brücker Mühle faisg air Amöneburg ann an ceàrn Mharburg). Thachair sin feasgar Shathairne, 20 An Giblean 2013 - o chionn seachdain, mar sin.

Bha ‘n òraid a thug mi seachad air an oidhche shònraichte seo stèidhte air Agusan ùr D an leabhair nach faighear ach anns an eagran Ghearmailtis dheth an ceartair, is e a’ toirt tuairisgeil air, is ag aithris, a’ mharbhrann a rinn Rob Donn MacAoidh (1714-78) air oifigear òg à Gallaibh, Alasdair MacGilleathain (* 1734), mac Fear na Ceapanaich. Chaidh a mharbhadh air 21 An t-Sultainn 1762 ann am Blàr Muileann na Drochaide, an cath mu dheireadh a sheas Rèisimeid Chè agus Rèisimeid Fear Dhùn Omhainn (ris am buineadh e) anns a’ Ghearmailt mus tàinig Cogadh nan Seachd Bliadhna gu crìoch. Agus abair gun robh deagh-cheòl Gàidhealach againn oidhche Shathairne seo chaidh! Uill, nach toir sibh fhèin sùil air fon cheangal seo: https://sites.google.com/site/acsailogn ... earmailtis, far am faighear sleamhnagan an taisbeanaidh a bhuin ris an òraid cuideachd?

Tha tuilleadh òraidean a tha stèidhte air a’ leabhar ri leantainn, anns gach uile àite eachdraidheil ceangailte ris: ann an Dillenburg, ann an Giessen, ann an Schotten (Baile Chill nam Manach Gàidhealach, no Baile Chill nan Cèilean Dè ann am Monadh an Eòin, no Vogelsberg, mar a theirear ris an àite seo ‘sa Ghearmailtis...), ann am Marburg amsaa. – agus fiù ann an àitean ‘an Earra-Ghàidheal fhèin anns an t-Samhradh! Seadh, is gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh air sin fhathast – cumaibh sùil air a’ roinn seo...agus bidh fàilte chridheil oirbh uile ma tha sibh anns a’ cheàrn cheart aig an àm cheart!

Leis na dùrachdan,

Acsail Òg

Image

ImageAn Gille Donn
Posts: 7
Joined: Wed Apr 24, 2013 10:56 pm
Language Level: siubhlach
Location: Lollar

Re: O Bhraghad Albann gu Muileann na Drochaide...

Unread post by An Gille Donn »

A Chàirdean chòir,

co-dhiù a bheil Gearmailtis aig cuid dibh a bharrachd air a’ Ghaidhlig, no direach Beurla a mhàin, gheibh sibh a nise aistean ùra ceangailte ris a’ leabhar làithreil agam. Tha fear dìreach chun a nochdadh anns a’ Bheurla ann an SGS XIX, tdd. 1-13, agus faodaidh sibh sùil roimh làimh a thoirt air ann am blog trì-chànanach mo leabhair. Aig a’ cheart-àm, tha Cuid II aig aiste eile dìreach air foillseachadh ‘sa Ghearmailtis ann an Irland-Journal ann an roinn nan dàimhean Ceilteach, agus tha e ri fhaighinn air-loidhne – gheibh sibh an ceangal ann am blog mo leabhair, cuideachd.

A bharrachd air seo, bu mhian leam fios a thoirt dhuibh air tachartasan (òraidean) ri theachd a thaobh mo leabhair, ann an Albainn agus anns a’ Ghearmailt – bidh fàilte chridheil oirbh ma tha cuid agaibh gu bhith anns na sgìrean freagarrach aig an àm cheart. B’ fhiach e sin, nach toir sibh sùil air na tachartasan a b’ ùire a tha air dol cheana gum faigh sibh beachd cia ris a tha iad cosail? Gheibh sibh an ceangal airson sin an siud.

Le meas,

Acsail Òg


Image
fear de na postairean don òraid air 24 An Lùnasdail 2013
Post Reply