A' lorg airson faclan na h-òran

An toil leat ceòl, bàrdachd no ealain sam bith eile? Am faca tu rudeigin inntinneach air an TBh? Innse dhuinn air / Do you like music, poetry or any other art form? Did you see anything interesting on the telly? Tell us about it
Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 6:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

A' lorg airson faclan na h-òran

Unread post by Màiri na Coille »

Listening to Radio nan Gaidheal today, I heard a lovely recording of the song "Horo Cha Bhi Mi Gad Chaoidh Nas Motha", written by Neil Morrison. I would love to learn it but can't seem to track down the lyrics. Any ideas?

Mòran taing!


Seonaidh
Posts: 1486
Joined: Fri Apr 04, 2008 8:00 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Faisg air Gleann Rathais

Re: A' lorg airson faclan na h-òran

Unread post by Seonaidh »

Nearest I could get:-

Cha Bhi mi ga d' Chaoidh (I'll sorrow no more), - - - - 22

I'll sorrow no more for Thee (Cha bhi mi ga d' Chaoidh).

CHA BHI MI GA D' CHAOIDH.

I'll sorrow no more.

Key B Flat. Beating hvicc in the mcas.

f :1, 11, :si :1, In

(. Seisd—Ho ro, cha bhi

Choms—¥ov thee, my sweet maid

-.r :d d :r mi ga 'd chaoidh

eu,

ru

Sor- - row

mo ;
more

C :t, It, :li :li

C Ma I throig thu

Thou'st left me to

-.Si : Ri ri : — .Pii : Si I S|

se cha I lugh - ail onu thu ;
but I love as of yore;

.t, : li 1 li

Xa'n I tig - eadh tu fhathast, bii tu
And should'st thou re - turn, my true

1, Id :-

m' aigh - ear 's mo ruu,

love thou should'st be.

<■ : r n : — .s : n | n

i. 'S na 'm | faigh - mi do litir gu'n I ruig - inn thu nil

Or had I thy letter I'd hast - en to th

-.r : d I r : -.d : t, I li

Thoir an t-soraidh, ceud soraidh, thoir an t-soraidh so uam,
A nunn thun nam porta thar osnaich a chuain,
Far an d'fhag mi mo leannan, caol-mhala gun ghruaim
'S gur cubhraidh' learn d'anail na'n caineal 'ga bhuain,

Ho ro, cha bhi, &c.
'S nuair rainig mi 'n cladach bha m'aigne fo phramh
A cumha na maighdinn is caoimhneile gradh,
'S 'n uair ghabh mi mo chead di air feasgar Dimairt,
Gu'n deach mi 'n tigh-osda a dh-ol a deoch-slaint'.

Ho ro, cha bhi, &c.
"S e so an treas turas dhomh fhein a bhi falbh,
A dh-ionnsaidh na luinge, le sgiobair gun chearb,
Le comhlan math ghillean nach tilleadh roimh stoirm ;
'S na'm biodh agam botal gu'n cosdainn sud oirbh!

Ho ro, cha bhi, &c.
Ged theid mi'n bhal-danns' cha bhi sannt agam dha,
Cha 'n fhaic mi te ann a ni samhladh do m'ghradh ;
Nuair dhireas mi'n gleann bi'dh mi sealltainn an aird,
Ri duthaich nam beann, 's a bheil m'annsachd a tamh.

Ho ro, cha bhi, &c.
Mar dhealhha na peucaig, tha'n te tha mi sealg,
'S nuair chi mi an te sin tha m'eibhneas air falbh ;
Mar ros air a mheangan, tha 'n ainnir 'n a dealbh,
'S ged sgaineadh mo chridhe, cha'n innis mi h-ainm.

Ho ro, cha bhi, &c.

Oh, bear ye my greetings to her that I prize ;
Far over the ocean between us that lies,
Her neatly arched eyebrows, unshaded by glooit..
And breath like the fragrance of roses in bloom.
For thee, my sweet maiden, &c.

When lately we parted, how sad the farewell !
Our words were but few, but our thoughts who can tell ?
When lost to my vision afar on the brine,
I drank thee success in a goblet of wine.

For thee, my sweet maiden, &c.

Three times have I crossed to the ship as she lay,
Becalmed on the breast of the silvery bay ;
My crew are the bravest that handle an oar,
They fear not the tempest, but laugh at its roar.
For thee, my sweet maiden, &c.

No ball-room can tempt me, or raise my despair,
There is none in the dance that with thee could compare ;
When climbing the mountain I gaze o'er the tide.
To the land where my fair one has gone to reside.
For thee, my sweet maiden, &c.

Not the peacock such beauty and gracefulness shows.
As the maiden whose presence would banish my woes ;
.She's fair as the lily, and sweet as the rose,
And nothing can tempt me her name to disclose.
For thee, my sweet maiden, &c.

Gaelic words attributed to Dr Maclachlan, Rahoy ; English by Henry Whyte.


Hopefully, there's enough there for you to infill the gaps/reading errors.
Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 6:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: A' lorg airson faclan na h-òran

Unread post by Màiri na Coille »

Mòran, mòran taing, a Sheonaidh! :)
Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 6:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: A' lorg airson faclan na h-òran

Unread post by Màiri na Coille »

But could you possibly put the refrain (in Gaelic) all in one stanza? I can't quite figure it out the way it is right now.
Post Reply