Chi Mi 'n Tir

runrig-news-from-heaven.jpg
 
News from Heaven

Faclan aig Iain Dòmhnall MacCumhais

Chì mi 'n tìr 'san robh mi 'nam bhalach
'M barr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi 'nam bhalach

À tìr nan Suaineach a rinn sinn gluasad
'S i leinn an uair tighinn tuath air Scalpaigh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi 'nam bhalach

Chì mi Manais is Ceann an t-Saile
Caolas Bhearnaraidh is traighean Phabaidh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi 'nam bhalach
'M barr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi 'nam bhalach

Chì mi 'n t-iasgair a' cur nan lìon ann
Is gum b' e mo mhiann bhith 'sa chiar 'gan tarruing
Chì mi 'n tìr 'san robh mi 'nam bhalach

Nam faighinn òrdugh gur mi bhiodh deònach
A gheòla "loradh" 's a seòladh dhachaidh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi 'nam bhalach
'M barr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chì mi 'n tìr 'san robh mi 'nam bhalach
An deasachadh mu dheireadh: 2a dhen Mhàrt 2014 12:54:51
© Copyright Control.