Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Sguaban Arbhair

runrig-play-gaelic.jpg
 
Play Gaelic

Faclan aig Calum Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


Bha mi raoir a' siubhal drathair
'S thàinig dealbh do mo làimh
Dealbh mo sheanmhair is mo sheanair

'S balach òg na shuidh' ri 'n taobh

'S iad ag obair aig na sguaban arbhair,
Shuidh mi g'an coimhead fad' na h-oidhch'
Thàinig cianalas na m' chridhe
'S thàinig cuideam na mo làimh

Chan e aois a tha mi sabaid
Chan e mo bheatha nach eil slàn
'S e bhith fuireach ann a' saoghal maide
Le chuid dhaoin' nach tuig mo chainnt

Dh'fhalbh mo sheanmhair is mo sheanair

Thuit na sguaban arbhair sìos
Dh'fhalbh mi gu saoghal eile
'S dh'fhalbh a' Ghàidhlig bho mo bheul

Uair eile gu bhith dhachaidh,
Uair eile gu bhi beò
Ruith mu'n cuairt na sguaban arbhair
Uair eile gu bhi òg
An deasachadh mu dheireadh: 2a dhen Mhàrt 2014 13:02:51
© 1978 Isa Music. Gan cleachdadh le cead.