Ă’rain Runrig / Runrig Lyrics

Fòram na Gàidhlig > Goireasan / Resources > Ă’rain Runrig / Runrig Lyrics > Am bĂ rd deireannach

The Band from Rockall: Am bĂ rd deireannach

, 2012

TĂąs: The Band From Rockall

runrig-band-from-rockall.jpg
 
Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

'Se pĂ ipear-naidheachd lĂ  an-diugh
A dh'inns dhomh mu do chuairt
Air cuan deireannach a' ghrĂ idh

'FĂ gail na Caraidh moch Di-MĂ irt
Air an t-slighe tha nas Ă irde
Na drochaid òb Cheann a' Bhàigh

'S tu chuireadh fonn ri gach smuain
Earrann ri gach cuan
Briathran ri gach cuairt

Am bàrd, am maraiche còir
Seòladh gu do ghlòir
Air a' gheòla oirdhearc le do sheòrs'

Seasaidh gach eithear taobh ri taobh
Aig acarsaid a tuath
Thig mucan mara tron an t-sĂ ile

'S ged thig soillse 's grĂ s dhuinn fhathast
Dh'fhalbh lĂ  a' bhĂ ird
Gun nì air talamh ghabhas d-àite

Tha grian eile ag èirigh
Air baile truagh fuar
Tha sinn a' caoidh ginealach nan naoimh
'S a' ghrian a dh'fhalbh leibh
Gu bith Ăąr

Am bĂ rd, am bĂ rd deireannach
Am bĂ rd, am bĂ rd deireannach

English Translation @ The Band From Rockall
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen MhĂ rt 2019 05:19:29
© 2012 Chrysalis Music Ltd..

Source: https://www.foramnagaidhlig.net/?page=153