An Crochadair

An Crochadair

Tagh stòr-dàta:
Na faclan beaga
Liosta mòr de dh'fhaclan
Ainmean-àite

 

Am facal ri lorg:

Tagh litir.

Na litrichean a chleachd thu gu ruige seo:
 
  

An tòisich thu air geama ùr?


Tha an geama seo stèidhichte air JavaScript a fhuair mi air java2s.com.

Dealbhan le taic bho OpenGameArt.org:
An cnàimheach le Gord Goodwin

CC0

agus na h-eòin le leezh.

CC-BY 3.0

Cleachdaidh an geama seo JavaScript.