Fòram na Gàidhlig

Fòram na Gàidhlig

Coimhearsneachd airson ionnsachadh is leasachadh na Gàidhlig

Geama Matamataigs

Geama Matamataigs

Fuasgail:
A' dèanamh:
Puingean: Ùine air fhàgail:

Gheibh thu puing do gach freagairt cheart ma chleachdas tu àireamh.
Gheibh thu dà phuing do gach freagairt cheart ma sgrìobhas tu ainm na h-àireimh.

Àireamhan: seann nòs
 


Tha an geama seo stèidhichte air JavaScript le The JavaScript Source.

Cleachdaidh an geama seo JavaScript.