Naidheachdan   –   News

Naidheachdan   –   News

Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Bùth-Obrach Wikipedia - Wikipedia-Workshop


Tùs: Acadamaidh na Gàidhlig sa Ghearmailt
Roinnean-seorsa: Tachartasan - Events
Bùth-Obrach Wikipedia Le: Inge Gerbracht

Di-Sathairne 11 den Fhaoillteach, 11-4 uairean

Acadamaidh na Gàidhlig sa Ghearmailt


Wikipedia – Workshop - Referentin: Inge Gerbracht

Samstag, den 11.1.2014 von 11 – 16 Uhr

Deutsches Zentrum für Gälische Sprache und Kultur
Às-earrann:
Bùth-Obrach Wikipedia Le: Inge Gerbracht

Di-Sathairne 11 den Fhaoillteach, 11-4 uairean


Cuspair: Ciamar a sgrìobhas mi alt airson Wikipedia agus ciamar a chuireas mi a-staigh do shiostam Wikipedia e an uair sin?


Feumaidh sibh: Laptop. Ma tha stick eadar-lìn a dhìth oirbh, leigibh fios dhuinn – tha sinn againn dhuibh.

Ma tha teagsa agaibh mar-thà, a tha - is dòcha - freagarrach do Wikipedia, thoiribh leibh e.


Cosgaidhean: 30,00 eòro. Rim paigheadh anns a' chlas. Ma gheibh sinn maoineachadh airson na bùth-obrach seo, gheibh sibh an t-airgead air ais.


Clàradh: post-dealain gu fios(aig)schottsich-gaelisch.de a-mhàin.Wikipedia – Workshop - Referentin: Inge Gerbracht

Samstag, den 11.1.2014 von 11 – 16 Uhr


Thema: Wie schreibe ich Wikipedia-Artikel und wie stelle ich sie anschließend in Wikipedia ein?


Voraussetzungen: Bitte Laptop mitbringen. Wer einen Internetstick benötigt, möge dies bitte bei der Anmeldung mitteilen – kann zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie schon einen Text haben, der möglicherweise für Wikipedia geeigent ist, bitte mitbringen.


Anmeldegebühr: 30,00 Euro. Bitte in Bar mitbringen. Wenn der Workshop gefördert wird, wird diese Gebühr vor Ort zurückerstattet.


Anmeldung: Per Mail ausschließlich an info(ät)schottisch-gaelisch.de
Barrachd fiosrachaidh air schottisch-gaelisch.de.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Ùrachadh air liosta nan tachartasan


Roinnean-seorsa: Tachartasan - Events
Tha mi air liosta nan tachartasan a dheasachadh on a chaidh mòran dhe na ceanglaichean à bith. Chuir mi feadhainn ùra ris cuideachd. Gu mì-fhortanach, chan eil a leithid ùine agam gus mìosachan le tachartasan a chur air dòigh, mar sin chan e ach cruinneachadh dhe cheanglaichean a th' ann. Ma tha sibh eòlach air làrach-lìn sam bith eile air a bheil liosta thachartasan sa Ghàidhlig, an cuir sibh fios thugam?

I have edited the events list, because many of the links have become dead. I have added a couple of new ones as well. Unfortunately, I don't have the time to maintain an events calendar of my own, so it's only a linklist. If you know of any other website that keeps a list of Gaelic events, please let me know.

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Latha na Gàidhlig 22mh dhen t-Samhainn 2013


Tùs: An Lòchran
Roinnean-seorsa: Tachartasan - Events
lathanagaidhligbanner112013.jpg
Bidh Latha na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu DiHaoine 22mh dhen t-Samhainn 2013. Nach dèan sibh Tweets is postaichean sa Ghàidhlig leis an taga #GULnaG air an latha?

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Madainn chofaidh ann an Inbhir Nis Disathairne 28mh


Tùs: Post-d
Roinnean-seorsa: Tachartasan - Events
Bidh madainn chofaidh ann an Inbhir Nis (Ionad Spectrum) Disathairne 28mh An t-Sultain eadar 10m 's 12 meadhan latha.

There will be a coffee morning in Inverness (Spectrum Centre) on Saturday 28th September between 10am and 12 noon.
Às-earrann:
'S e cothrom còmhraidh neo-fhoirmeil a bhios ann agus tha fàilte mhòr ron a h-uile duine tighinn ann (an dà chuid fileantaich agus daoine a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig!) Bidh sinn a' cumail mhadainnean cofaidh mar seo air an Disathairne mu dheireadh den a h-uile mìos eadar seo 's an t-Samhain. Barrachd fios: http://www.cli.org.uk/gaelic/madainnean-inbhir-nis/. 'N dòchas gum faic sinn ann sibh!

It's an informal conversation opportunity and everybody is warmly welcome to attend (both fluent speakers and those learning Gaelic!). We will be holding coffee mornings like this on the last Saturday of every month between now and November. More info: http://www.cli.org.uk/mornings-inverness/ Hope to see you there!

Sealladh clò-bhualaidh Dèan ceangal dhan naidheachd seo

Cànan agus Oran Scottish Gaelic Language and Song Workshop

Toronto
Tùs: Fòram na Gàidhlig.
Air a lorg le: EowynAnduin
Roinnean-seorsa: Tachartasan - Events
The Gaelic Society of Toronto and the University of Toronto Celtic Studies Program will be holding a day of Gaelic language and song for learners of Scottish Gaelic on December 1, 2012.

Barrachd fiosrachaidh...


Roghainnean an t-seallaidh:
Bho:                
Gu:                
Roinnean-seòrsa:
Òrdugh a rèir:        
Leum gu duilleag:
Inbhir RSS airson na duilleige seo
An deasachadh mu dheireadh: 26mh dhen Dàmhair 2022 13:50:05