Search found 24 matches

by DomhnallDorcha
Sun May 08, 2016 3:02 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275267

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Tha e glè snog an-seo ann an Lunnainn an -diugh.
It is nice here in London today.
Tha e blath agus tha e grianach.Tha leann fuar agam.
It is warm and sunny. I have a cold beer.
Tha e là math.
Its a good day.
by DomhnallDorcha
Sun May 08, 2016 6:43 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 34540

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

GunChleoc wrote:Chan eil na sgoilearan ag obair...
... ach tha raoin-cluiche aca.
Tapadh leat
by DomhnallDorcha
Sun May 01, 2016 7:40 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341670

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi ag eisdeachd a Karen Matheson air You Tube.
i am listening to Karen Mtheson on You Tube.
Tha i a' seinn Canan na Gàidheal.
She is singing Language of the Gaels.
'S toil leam e
I like it.
by DomhnallDorcha
Sat Apr 23, 2016 7:00 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 34540

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Chan na sgoilearan ag obair anns a' gharradh, ach tha iad ag ionnsachadh bhith-èolas anns a chlas.
The pupils do not work in the garden but they learn Biology in the clas.
Chan eil a' gharradh mòr ach raoin-cluiche aca.
The garden is not big but they have a playing field.
by DomhnallDorcha
Fri Apr 22, 2016 6:17 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 34540

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Tapadh leibh GunChleoc.
Thank you
by DomhnallDorcha
Thu Apr 21, 2016 9:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?
Replies: 43
Views: 34540

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Tha mi ag obair ann an àrdsgoil ann an Lunnainn.
I work in a secondary school in London.
Ach chan e tidsear a th' annam.
but I am not a teacher.
'S e gàirnealair a th' annam.
I am a gardener.
by DomhnallDorcha
Sun Apr 10, 2016 2:57 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 52855

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Tha mi duilich cha toil leatsa a' dannsadh . I am sorry you don't like dancing. Tha mi tuigsinn de tha sgriòbh tu ach chan Gaidhlig agam chan eil cho math. I understood what you wrote but my Gaelic is not so good. Tha mi neach- ionnsachaidh cuideachd. * maybe somebody will tell us of any minor errors.
by DomhnallDorcha
Sun Apr 10, 2016 2:37 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?
Replies: 75
Views: 64387

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Tha mi à Alba. Rugadg mi ann an Dùn Seòras, Ardesier faisg air Inbhir Nis. I am from Scotland. I was born at Fort George, Ardesier near Inverness. Bha m'athair saighdear. My father was a soldier. Togadh mi ann an Lunnainn. I was brought up in London. Bha mi tri bliadhna dh' a aois cuin mo theaghlach...
by DomhnallDorcha
Sun Apr 10, 2016 10:48 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 52855

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Madainn mhath,
An toil leibh a' dannsadh? 'S toil leamsa a'dannsadh. Bha mi a' dannsadh a-raoir, ann an Lunnainn.
'S fheàrr leam strip the willow.
Do you like dancing? I like dancing. I was dancing last night in London. My favourite is strip the willow.
by DomhnallDorcha
Sat Apr 09, 2016 3:19 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?
Replies: 60
Views: 52855

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

'S toil leam a bhith a' leughadh leabhar eachdraidh leis cupa ti agus briosgaidean.
I like to read history books with a cup of tea and biscuits.
Cha toil leam cofaidh.
I don't like coffee.
by DomhnallDorcha
Sun Jan 03, 2016 1:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341670

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha mi a' sgriobhadh air an Web-site seo an-drasda ach às a dhèidh seo bidh mi ag eisdeachdri Litir Bheag air BBc Radio Nan Gàidheal ,Tasglann. I am writing on this web site now but later on I will be listening to Litir Bheag on Radio Nan Gàidheal, archive. Aig a' cheart am bidh mi a' leughadh a "pr...
by DomhnallDorcha
Sun Jan 03, 2016 1:16 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275267

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Feasgar math a Mhairc agus a h-uile duine agus Tha i fliuch agus sgothach anns a Lunnainn an-diugh ach chan eil i ro fuar. Tha mi a' fuireach ag an taigh an-diugh.
Good afternoon Marc and everybody. It's wet and cloudy in London today but not too cold, I am staying at home today.
by DomhnallDorcha
Fri Jan 01, 2016 7:14 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341670

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Feasgar math Marc, Am bi sinn ag ith mairtfheòil ròsta, buntàta, sprouts agus Yorkshire pudd.
Don't know gaelic for sprouts or Y.pudding
by DomhnallDorcha
Fri Jan 01, 2016 6:57 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 341670

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bliadhna mhath ùr. Tha mi a' còcaireachd dinnear.
Happy New Year. I am cooking dinner
by DomhnallDorcha
Sun Dec 06, 2015 9:21 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?
Replies: 1130
Views: 275267

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Mar sin leat an-drasta a Marc. Chi mi (i will see you?)thu aig an taigh-òsda.