A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by DomhnallDorcha » Thu Apr 21, 2016 9:19 pm

Tha mi ag obair ann an àrdsgoil ann an Lunnainn.
I work in a secondary school in London.
Ach chan e tidsear a th' annam.
but I am not a teacher.
'S e gàirnealair a th' annam.
I am a gardener.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by GunChleoc » Fri Apr 22, 2016 8:27 am

Tha mi 'n dùil gu bheil gàrradh na sgoile gu math brèagha ma-thà. :D

I expect that the school's garden will be quite beautiful then.

àrd-sgoil
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by DomhnallDorcha » Fri Apr 22, 2016 6:17 pm

Tapadh leibh GunChleoc.
Thank you

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by GunChleoc » Sat Apr 23, 2016 11:29 am

'S e do bheatha :)

You're welcome
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by faoileag » Sat Apr 23, 2016 6:24 pm

A bheil na sgoilearan ag obair anns a' ghàrradh cuideachd?
A bheil iad ag ionnsachadh mu lusan agus glasraich? No mu bhith-eòlas?

:flur:

Do the pupils work in the garden too?
Do they learn about plants and vegetables? Or about biology?

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by DomhnallDorcha » Sat Apr 23, 2016 7:00 pm

Chan na sgoilearan ag obair anns a' gharradh, ach tha iad ag ionnsachadh bhith-èolas anns a chlas.
The pupils do not work in the garden but they learn Biology in the clas.
Chan eil a' gharradh mòr ach raoin-cluiche aca.
The garden is not big but they have a playing field.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by GunChleoc » Mon Apr 25, 2016 9:48 am

Chan eil na sgoilearan ag obair...
... ach tha raoin-cluiche aca.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun May 08, 2016 6:43 am

GunChleoc wrote:Chan eil na sgoilearan ag obair...
... ach tha raoin-cluiche aca.
Tapadh leat

Raghnaid NicGaraidh
Posts: 35
Joined: Mon Mar 18, 2013 12:03 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: Adelaide, Astràilia-a-Deas (Adelaide, South Australia)
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by Raghnaid NicGaraidh » Mon May 09, 2016 2:35 am

‘S e oileanach a th’ annam. Tha mi ag ionnsachadh diadhachd (eòlas-Dhè) agus na cànanan Bioballach.
I'm a student. I'm studying theology and Biblical languages.
Ach tha mi a’ smaoineachadh gun ionnsaich mi teagasg an àth-bhliadhn’.
But I think I will study teaching next year.

‘N uair a bha mise ann an sgoil, bha gàrradh againn agus bha sinn ag obair ann.
When I was in school, we had a garden and we had to work in it.
Bha gàrradh nan glàsraich ann agus bha gàrradh nan “craobhan dùthchas” ann cuideachd.
We had a vegetable garden and a "native garden" as well.
Dh’ith sinn na glàsraichean agus bha leasanan cultarach againn anns an gàrradh nan craobhan dùthchas. Dh’ith sinn sùgh nan craobhan agus dearcagan.
We ate the vegetables and we had cultural lessons in the native garden. We ate tree-sap and berries.
‘S e “wak-wak o wirra” an t-ainm a bh’ air an gàrradh sin: ‘s e “gàrradh nan claoinne” a th’ anns a’ Ghàidhlig. 'S e Kaurna a th' anns a' chànan dùthchas.
That garden was called "wak-wak o wirra": that's "children's garden" in English. The local language is called Kaurna.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by GunChleoc » Tue May 10, 2016 5:53 pm

Saoilidh mi gun ionnsaich mi.... sounds better

nuair a bha mise aig an sgoil

anns a' ghàrradh, but: ann an gàrradh nan craobhan
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by Mairead » Fri Jun 10, 2016 4:37 pm

A Raghnaid, tha m'athair ag obair anns an roinn diadhaireachd aig an Oilthigh Chill Rìmhinn. Tha e a' teagasg eachdraidh na h-eaglaise. An toil leat diadhaireachd? Tha càraidean agam gum bheil iad a' leughadh diadhaireachd, ach 's fhearr leam eachdraidh. Bha mo bhana-charaid a' leughadh foghlam creideimh ann an Glaschu, aig an Oilthigh Srath Chluaidh.

'S e oileanach a th' annam. Tha mi a' leughadh eachdraidh mheadan-aoiseil aig an Oilthigh Chill Rìmhinn. Tha mo mhàthair aig obair an-seo cuideachd... Tha i a' teagasg daonn-eòlas. (Tha mo theaghlach glè acadaimigeach!) Bidh mi ag obair aig an taigh-tasgaidh iasgaich na h-Alba bho àm gu àm.

Rachel, my dad works at the divinity department at the University of St Andrews. He teaches church history. Do you like divinity? I have friends who study theology, but I prefer history. My friend was studying religious education in Glasgow, at the University of Strathclyde. I'm a student. I study medieval history at the University of St Andrews. My mother works there too... She teaches anthropology. (My family is very academic!) I work at the Scottish Fisheries Museum from time to time.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by GunChleoc » Fri Jun 10, 2016 6:02 pm

aig Oilthigh Chill Rìmhinn, aig Oilthigh Srath Chluaidh, aig taigh-tasgaidh iasgaich na h-Alba - only the last noun can have an article

caraidean (le a goirid) no càirdean (le à fada)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by Mairead » Fri Jun 10, 2016 9:08 pm

Ah of course, I forgot that about the articles! Tapadh leat. :)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4576
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A trì (#3) - Dè an obair a th' agaibh?

Unread post by GunChleoc » Sat Jun 11, 2016 6:57 am

'S e do bheatha! It's something that takes time getting used to, so it's a common mistake ;)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply