Search found 23 matches

by LilithNoor
Thu Sep 08, 2016 1:44 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha, a Mhairead, tha Ryanair carach, ach tha iad saor! Obh obh, a Ghun Chleoc, tha sin nas fhaide. Nuair a bha mi a fuireach anns an Fhraing, ann an Grenoble, chaidh mi a Lunnain slighe Geneva. Bha sin nas saoire. Yes Mairead, Ryair are sly, but they are cheap. Oh dear, Gun Chleoc, that's even furth...
by LilithNoor
Fri Sep 02, 2016 8:29 am
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Cùrsa-Inntrigidh
Replies: 4
Views: 6660

Cùrsa-Inntrigidh

Mìle taing folks, that's good to know. It's 11 years since I last dipped my toe into academic waters so I am a little nervous, but also excited. My experience of actually conversing in Gaelic is almost nil, so I'm looking forward to the conversational aspects of the course.
by LilithNoor
Sun Aug 14, 2016 9:13 pm
Forum: Leasain na Gàidhlig / Gaelic Lessons
Topic: Cùrsa-Inntrigidh
Replies: 4
Views: 6660

Cùrsa-Inntrigidh

Bidh mi a toiseachadh an Cùrsa Inntrigidh ans an t-Sultain.

Has anyone else done this course or similar long distance ones with Sabhal Mòr Ostaig? Dè ur beachd? What are your thoughts on it?
by LilithNoor
Sun Aug 14, 2016 7:42 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bidh mi a’ dol a-null thairis airson cuirme-ciùil, agus cheannaich mi na tiocaidean plèana an dè. Bidh mi a' dol a Frankfurt, anns A' Ghearmailt. Tha da puirt-adhair ann am Frankfurt. Cha robh fhios agam gu bheil port-adhair Hahn fada fada bhon baile; cha d'innis Ryanair dhomh sin! Feumaidh mi a cea...
by LilithNoor
Wed Aug 03, 2016 10:30 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leat a GhunChleoc. Bha an t-uisge ann fad an là! Lorg mi an seanfhacal sin. 'Tri láithean de’n Iuchar ‘s an Fhaoileach 
’S tri láithean de’n Fhaoileach ‘s an Iuchar' Chan eil e cearr Thanks Gun Chleoc. It rained all day! I found this proverb: 'Three days of July in February, and three days of...
by LilithNoor
Mon Aug 01, 2016 1:23 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Chan e cùrsa a th' ann, chan eil agad ri a dh'èisteachd gach eapasod aon is aon. Tapadh leat ithinkitsnice, cha robh fhios agam. Tha mi toilichte nach ionndrainnte mi rud-eigin cudromach. 'S e La Lùnastal a th' ann an-diugh, agus tha iad a fogharachadh feur-tioram an seo (tha mi a fuireach faisg ai...
by LilithNoor
Wed Jul 27, 2016 9:59 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bha mi a ag èisteachd ri Radio nan Gàidheal an-diugh, agus thuig mi pairt dheth. Mu dhéidhinn 30 sa cheud? Agus chuala mi cèol ùr gu leòr cuideachd. Bha mi glè toilichte! Tha cùrsa ùr air RnG ann - Beag air Bheag. Tha mi ag iarraidh ag èisteachd ris, ach chan fhaod mi a faighinn sreath 1. Dh'éist mi...
by LilithNoor
Tue May 31, 2016 9:41 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

'S fhada bhon uairsin! Cheannaich sinn taigh ùr, air an adhbhar sin bha mi uabhasach trang. 'S e seann both brèagha a tha ann, ach tha e robach agus, uill, ciamar a chanas mi 'DIY' anns a Ghàidhlig? Bha mi a peantadh fad an t-siubhail! It's been a while! We bought a new house, therefore I was incred...
by LilithNoor
Sun Sep 06, 2015 9:17 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Gaelic is quite a bit stricter with its tenses than English. Dè bhios tu a' dèanamh a-nochd? / What are you doing tonight? Bidh mi a' dol dhan chèilidh. / I'm going to the ceilidh. Learn Gaelic seems to think the present is acceptable in such cases - Speaking Our Language Ep 11/5 'Tha mi ag iarraid...
by LilithNoor
Fri Sep 04, 2015 12:31 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Bidh mi a' dannsadh a-nochd. Am bi caraid dhomh (or mo charaid?) a' dannsa cuideachd? I will be dancing tonight. Will my friend be dancing too? Hope that's correct. Not sure where and when the dh gets added to dannsa, but I expect I will find out eventually in my travels through grammar "Sona 'drasd...
by LilithNoor
Sun Aug 30, 2015 9:33 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tapadh leat, a Mhairead. Tha Fraingis agus beagan Gearmailtis agam. A-nis tha mi ag ionnsachadh na Gàidhlig agus tha e glè bhreisleachadh. Fada cus gràmar! S 'e nach-iùil a bh'annad! Bha sin inntinneach? An b' fheudar dhut mòran eachdraidh a ionnsachadh? Thanks Mairead. I speak French and a little G...
by LilithNoor
Tue Aug 25, 2015 4:11 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Verbal nouns and inversion
Replies: 8
Views: 4057

Re: Verbal nouns and inversion

Surprisingly understandable, in fact! Tapadh leibh!
by LilithNoor
Tue Aug 25, 2015 4:01 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha Tòmas nas fheàrr ach chan eil e glè mhath. Tha sinn a' smaoineachadh gu bheil tinneas Crohns air. Bha in-stealladh aige, agus 's fheairrde e sin. Thomas is better but he is not very well. We think he has Crohns disease . He had an injection and is better for that. Tha mi aig an tigh an-diugh agu...
by LilithNoor
Tue Aug 18, 2015 12:30 pm
Forum: Cuir nan aithne / Introductions
Topic: My name is Agnieszka. :-)
Replies: 4
Views: 3008

Re: My name is Agnieszka. :-)

Halò agus fàilte ort, a Agnieszka.
by LilithNoor
Tue Aug 18, 2015 8:27 am
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 323825

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Tha an cù tinn an-diugh. Thèid sinn dhan dotair-bheatha feasgar. Cha toigh le Tòmas an tomhas-teasa!

The dog is sick today. We will go to the vet in the afternoon. Thomas doesn't like the thermometer!