Search found 197 matches

by horogheallaidh
Fri Oct 04, 2013 9:20 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Deirdre a-rithist, breab eile/ second attack from councillor
Replies: 7
Views: 8472

Re: Deirdre a-rithist, breab eile/ second attack from counci

Holy thread resurrection batman!!

What a difference a year or two makes..........

http://www.highland.gov.uk/yourcouncil/ ... -03-03.htm

Oh how I lol'd and lol'd.........

Sin mar a bha e, sin mar a tha e, sin mar a bios e?
by horogheallaidh
Fri Aug 02, 2013 10:33 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: 'Phantom' Vowels
Replies: 15
Views: 5120

Re: 'Phantom' Vowels

Seo e dhut - Svarabhakti Vowels mar a chanas iad - sin a chiad uair a chunnaic mi am facal sgriobhte, ged a tha e air a bhith agam airson grunn bliadhnaichean.

http://www.akerbeltz.org/index.php?titl ... ping_Vowel
by horogheallaidh
Mon Dec 10, 2012 4:55 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Gaelic status per European Commission
Replies: 5
Views: 3301

Re: Gaelic status per European Commission

Sin an aon rud a bha mi-fhìn a' dol a chantainn - chan eil sgeul air fius BnG.

Aidh coltas seann fhaiseants air dha rireabh :)
by horogheallaidh
Wed Dec 05, 2012 10:34 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Uidheam eadar-theangachaidh ùr
Replies: 22
Views: 7977

Re: Uidheam eadar-theangachaidh ùr

Cuiridhinnsa fàilte mhòr air goireas sam bith a bhiodh feumail dha eadar-theangairean gun teagamh agus ma bhios sibh airson cead a thoirt dhuinn airson susbaint briathrachais mar seo a chleachdach, bhiodh sin math fhèin. Tha mi ag aontachadh gu mòr, gum bu choir barrachd conaltradh a bhith ann air t...
by horogheallaidh
Tue Dec 04, 2012 11:44 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Uidheam eadar-theangachaidh ùr
Replies: 22
Views: 7977

Re: Uidheam eadar-theangachaidh ùr

Tha seo gu math inntinneach, feumaidh mi radh. Tha e gu math mi-fhortanach nach eil na tha buidhnean eile air a dheanamh a' cordadh riut ach tha e coltach gun robh barrachd conaltradh a dhith orra aig an àm, ma tha iad air mearachdan a dheanamh. Ach s' docha nach robh iad math/deonach a bhith ag eis...
by horogheallaidh
Mon Dec 03, 2012 1:35 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Uidheam eadar-theangachaidh ùr
Replies: 22
Views: 7977

Re: Uidheam eadar-theangachaidh ùr

Tha liostaichean ann mar tha, mar na rinn TELI air thaobh Faclair nan Ughdarrasan Ionadail/Rianachd Poblach, susbaint bho Ainmean Aite na h-Alba, briathrachais nadar bho SNH agus na facail feumail aig a BhBC. Tha sinn cuideachd air a bhith ag obair leis na companaidhean poblach fhein airson briathra...
by horogheallaidh
Mon Dec 03, 2012 12:31 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Uidheam eadar-theangachaidh ùr
Replies: 22
Views: 7977

Re: Uidheam eadar-theangachaidh ùr

Feumaidh mi aideachadh leis na sgriobh Niall ma dheidhinn na planaichean Gaidhlig - tha coltas ann gu bheil torr repetition taobh a-staigh na planaichean. Ach ged a tha Ctrl+ gu math feumail dhuinn, chan eil e idir cho math no cho luath sa tha TMS nuair a bheireas e dhut an stuth a tha a dhith, sa b...
by horogheallaidh
Wed Nov 28, 2012 2:32 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Uidheam eadar-theangachaidh ùr
Replies: 22
Views: 7977

Re: Uidheam eadar-theangachaidh ùr

Taing mhor dhuibh gun teagamh airson ur beachdan gobaire agus akerbeltz Chan urrainn dhomh ach aontaich leibh le cuid de na puingean agaibh. 'S docha nach bi e gu torr feum airson a chuid as motha den teacsaichean a tha mun cuairt, air thaobh an susbaint - 's docha gum bi cus seantansan diofraichte ...
by horogheallaidh
Mon Nov 26, 2012 4:52 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Uidheam eadar-theangachaidh ùr
Replies: 22
Views: 7977

Re: Uidheam eadar-theangachaidh ùr

@An Gobaire - am puing a thog thu ma dheidhinn briathrachais anns an t-suidheachaidhean diofraichte - tha sin ceart cuideachd ach cleachdaidh sinn mion-fiosrachaidh no meta-data airson innse co as a thainig am facal, co sgriobh e 's cuin - agus mar feature eile, gheibh thu uinneag concordance a shea...
by horogheallaidh
Mon Nov 26, 2012 4:04 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Uidheam eadar-theangachaidh ùr
Replies: 22
Views: 7977

Re: Uidheam eadar-theangachaidh ùr

Tha sin ceart - aig a cheann thall, chan fhaod buannachd a bhith ann airson companaidhean, gun a bhith a toirt air falbh bho eadar-theangairean - mar a sgriobh thu, sabhalaidh na companaidhean airgead le bhith a' cumail na 100% matches air ais bho eadar-theangairean - mar sin chan fhaigh na eadar-th...
by horogheallaidh
Mon Nov 26, 2012 12:10 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Uidheam eadar-theangachaidh ùr
Replies: 22
Views: 7977

Re: Uidheam eadar-theangachaidh ùr

Beachdan inntinneach a chairdean dha rireabh :) Tha sibh ceart ge ta, chan fhaigh thu piosan air leth às, ma chuireas daoine sgudail a-steach, sin an fhirinn. Thathar an dochas gun cumaidh daoine ris na briathrachaisean a th'aig na companaidhean fhein ge ta le seo sa chiad dol a-mach, agus ma bhios ...
by horogheallaidh
Thu Mar 08, 2012 5:23 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Have had, Have not had
Replies: 8
Views: 4260

Re: Have had, Have not had

Channainsa...

Tha trioblaidean air a bhith agam - I have had difficulties.

Chan eil moran cadail air a bhith agam - I have not had much sleep - but maybe there is a more nadar way of saying this?

deagh dhùrachdan :)
by horogheallaidh
Fri Jan 20, 2012 2:05 pm
Forum: Geamannan is Spòrs / Games and Fun
Topic: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?
Replies: 107
Views: 86577

Re: Dà-chànanach: Dè an uair a tha e? / How late is it?

's e tri mionaidean as dèidh uair a th'ann an seo.

01.03f
by horogheallaidh
Fri Jan 20, 2012 1:59 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?
Replies: 12
Views: 6421

Dè tha dol aig an deireadh-seachdain?

Gàidhlig 'S e Dihaoine a th'ann agus taing do shealbh! Dè tha sibh ris aig an deireadh-seachdain? Bithidh mi-fhìn trang leis an teaghlach, mar as abhaist, ach tha duil 'am gum faigh mi cothrom feasgar a-maireach 'son geama no dha pool a chluich agus pinnt no dha ri òl aig an aon àm. Tha mi an dòchas...
by horogheallaidh
Thu Jan 19, 2012 10:17 am
Forum: Còmhradh coitcheann / Off-Topic
Topic: Chickened Out
Replies: 14
Views: 9085

Re: Chickened Out

From my experience, teachers etc, once they find out that you are learning/speak Gaelic, will speak to you in Gaelic - or at at least they will do the basic greetings etc, if they think that carrying on would be too bamboozling - so yes - let them know and see how they respond :)