Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Marshal » Wed Jul 03, 2013 8:42 pm

Tha sibh ceart a Mhàiri, 's e deagh aimsir a th' againn anns an Spàinnt, ach fìor theth, is chan eil mi a' faireachdainn cofhurtail nuair a bhios mi fallasach... fad na h-ùine ré an t-samhraidh!

You are right, we have good weather in Spain, but really hot, and I don't feel comfortable when I' m sweaty, all the time during the summer!
Last edited by Marshal on Fri Jul 05, 2013 2:29 pm, edited 1 time in total.poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Thu Jul 04, 2013 8:59 am

Màiri75 (Àite: àite mo chridhe) wrote:Tha an t-uisge gu trom ann an seo fad an latha.
Nach innis thu càit' a bheil do chridhe a' fuireach?
Càit' a bheil an t-uisge ann?

Whould you like to tell where does your heart live? Where does it rain now?
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by AlasdairBochd » Thu Jul 04, 2013 11:17 am

Bha latha Gheamhraidh as teotha nam chuimhne ann an-diugh, 21°C.

It was the hottest winter's day in my memory today, 21°C. :grian:

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Thu Jul 04, 2013 3:02 pm

Chan eil gach latha Shamhraidh an-seo cho teth 's a tha an Geamhradh agaibh!

It's not every day of summer here so hot as your winter!
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4586
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc » Fri Jul 05, 2013 1:14 pm

an robh i blàth ... ?

Tha an t-uisge trom ann

tha deagh aimsir againn anns an Spàinnt / 's e deagh aimsir a th' againn anns an Spàinnt,

ré an t-samhraidh!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri75 » Sat Jul 06, 2013 3:21 am

Halò, a poor_mouse,

tha mi duilich nach do sgrìobh mi roimhe, ach bha mi trang dha-rìreabh.
I'm sorry that I didn' t write before, but I have been really busy.

Tha mi a' fuireach anns a' Ghearmailt.
I'm living in Germany.

Dh'atharraich an t-sìde o chionn ghoirid agus tha i rud beag mar samhradh an seo.
The weather change short time ago and it' s now a little bit like summer.

Thuirt an tuairmse sìde an-dè gum b' e latha breàgha is grianach a tha ann a-diugh.
The weather forecast said yesterday that it will be a nice and sunny day today.

Mar a bhios sin ceart, thèid mi a-muigh agus bidh mi ag ionnsachadh Gàidhlig fon ghrèin.
If this is true, I' ll go outside and learn gaelic in the sun.

Nach biodh sin math?
Wouldn't that be nice?

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Sat Jul 06, 2013 1:33 pm

Mòran taing, a Mhàiri!

Bhiodh sin math gu dearbh mura biodh i ro theth ged-tà.

It would be nice if it whouldn't too hot though.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri75 » Sat Jul 06, 2013 1:54 pm

Feumaidh mi radh gum bi an t-sìde blàth is grianach mar a thuirt iad an-dè.
I must say, that the weather is warm and sunny like they told yesterday.

Ach tha rud beag ùine agam airson rud-eigin a sgrìobhadh an seo agus airson fois fhaighinn.
But I have a little bit time to write something here and to make a brake.

Bidh mi trang a-nochd oir bidh cèilidh mòr anns na h-uile bailtean mu thimcheall an àite seo.
I' ll be busy tonight, because there is a big party all over the towns around this place.

Bidh na daoine a' dol bho àite gu àite a' coimhead air na taisbeanaidhean, na "gigs" agus na deanadasan.
The people will go from place to place looking at the presentations, gigs and perfomances.

Dhaibh, bidh e uabhasach math gur e t-sìde cho math a th' ann an-diugh.
For them, it's really good, that the weather is so great today.

Marine
Posts: 17
Joined: Wed Jul 31, 2013 2:32 pm
Language Level: Upper intermediate/advanced
Corrections: Please correct my grammar
Location: Switzerland

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Marine » Sat Oct 12, 2013 7:04 pm

Tha i glè fhliuch ann an Elbheis. Tha an t-uisge ann an-dràsta.

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag » Sat Oct 12, 2013 11:18 pm

'S truagh sin! :(

Tha an t-sìde an seo ann an Alba uabhasach math an-diugh! :D


That's a shame.
The weather here in Scotland is extremely good today!

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Sun Oct 13, 2013 6:47 pm

An Eilbheis :)

Bha i garbh agus dorcha an-diugh an-seo.
There was wind and darkness today here.

Fàsaidh na làithean nas goiride.
The days become shorter.

'S ann truagh agus brònach a bhios mise as t-fhoghar mar as àbhaist. :gulach:
As for me, I am usually sad and miserable in autumn.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri na Coille » Wed Oct 16, 2013 10:53 pm

'S truagh sin! 'S toigh leamsa am foghar, mar as abaist. Ach an-duigh bha i fuar agus gaoithe, agus cha chord i rium cho math.

That's too bad! I like autumn, usually. But today it was cold and windy and I didn't like that so well.

Marine
Posts: 17
Joined: Wed Jul 31, 2013 2:32 pm
Language Level: Upper intermediate/advanced
Corrections: Please correct my grammar
Location: Switzerland

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Marine » Mon Oct 21, 2013 7:46 pm

An Eilbheis. Mòran taing poor_mouse !

Air Disathairne bha an t-sìde grianach ach an-diugh tha i fliuch agus sgòthach a-rithist.
The weather was sunny on Saturday, but today it is wet and cloudy again.

Caite bheil thu a' fuireach ann an Alba a Fhaoileag ?
Where do you live in Scotland, Faoileag ?

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Tue Nov 05, 2013 12:47 pm

Madainn mhath, a h-uile duine.
Tha i fuar an-diugh, mu dheich ar fhichead (F) an-diugh.
Ged a tha i fuar, tha i soillear agus gun ghaoth.
Bidh laithean mar seo a' còrdadh rium gu mòr.

Good morning everyone.
It is cold today, around 30 Fahrenheit.
Although it is cold, it is clear and without wind.
I really enjoy days like this.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Wed Nov 06, 2013 4:25 pm

Latha math dhan a h-uile duine.
Tha i nas blàithe an-diugh an seo 's a bha i an-dè.
Tha i beagan sgothach, ach i snog a dh' aindeoin sin.
Thuit a' mhor-chuid dhen duilleagan a-nis agus tha agam ri sguabadh timeachall air an taigh.

Good day everyone.
It is warmer here today than yesterday.
It is a bit cloudy, but it is nice despite that.
Most of the leaves have fallen now and I have to sweep around my house.

Post Reply