Ràdh na seachdaine 2

Abairtean air an cruinneachadh leis a' Ghobaire agus eisimpleirean de an cleachdadh. Gabhadh sibh uile pàirt anns an deasbad. / Expressions collected by An Gobaire with examples of use. Everybody is welcome to join in the discussion.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Ràdh na seachdaine 2

Unread post by An Gobaire »

"Tha mi air m' fhàgail air fraighean fàsa a-rithist"
Dè th' ann am "fraighean" ma-tà?

'S e seo seòmar-cùil air choireigin, mar as trice ri taobh a'chidsin, far an tèid stòras bìdhe a chumail.

'S e buadhair a th' ann am "fàs" san rosgrann (t-seantans) seo a' ciallachadh "falamh" no "bàn"...

Mar sin, dh' fhaodadh tu an abairt seo a chleachdadh ann an iomadh suidheachadh, a' ciallachadh gu bheil thu air d' fhàgail gun dad sam bith a leigeas leat piseach, no leasachadh, a thoirt air cùis àraidh.

Bha am fear a sgrìobh an abairt seo a' gearan air mar nach biodh tidsearan Gàidhlig a' fuireach ach aon bhliadhna mar as trice ann an sgoiltean na sgìre far an robh e na riaghladair ann an Canada. Bhiodh iad a' togail orra chun nam bailtean mòra agus bhiodh aige an uairsin ri tidsear a lorg a-rithist....rud a bheireadh ùine nan ùineachan gach turas. Mar sin bhiodh clann na sgìre air am fàgail gun fhoghlam sam bith tron Ghàidhlig fad greis mhòr mun lorgadh tidsear ùr.

Mar sin, bha am fear seo air fhàgail air fraighean fàsa a dh'aindeoin nan oidhirpean cruaidh a rinn e gus tidsear Gàidhlig a tharraing chun na sgìre.


Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Unread post by Thrissel »

A bheil abairt Ghàidhlig ann airson staid a tha fiù 's nas miosa, mar an abairt ainmeil Ruiseach "шаг вперёд, два шагa назад" ("ceum air adhairt, dà cheum air ais")?
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire »

Nach eil "dìth bìdh" bho fhraighean fàsa dona gu leòr dhut? :priob:Chanainn...gu bheil rudeigin mar - " 'S ann orm a tha a' bhun-obair."
faisg air sin.

'S ann tha thu a' feuchainn rudeigin anns nach eil tàbhachd sam bith ann.

No, dìreach ga chur mar a chur thu fhèin e! Ceum air thoiseach, dà cheum air ais." Cha robh fios agam gur e gnàth-abairt Ruiseanach a bh' anns an ràdh sin bho thùs.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Unread post by Thrissel »

An Gobaire wrote:Cha robh fios agam gur e gnàth-abairt Ruiseanach a bh' anns an ràdh sin bho thùs.
Hmm, tha e coltach nach e... Ach tha e cumanta gu leòr agus cha do mhothaich mi dha "dà air adhairt msaa" gu seo. "Ever the optimist" a tha annamsa, tha fhios agad... :priob:
Muiris
Posts: 9
Joined: Fri Jan 29, 2010 5:07 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Loch Laomainn

Re: Ràdh na Seachdaine 2 - Air fhàgail air fraighean fàsa

Unread post by Muiris »

"An Gobaire""Tha mi air m' fhàgail air fraighean fàsa a-rithist"

Dè th' ann am "fraighean" ma-tà?

'S e seo seòmar-cùil air choireigin, mar as trice ri taobh a'chidsin, far an tèid stòras bìdhe a chumail.


'S ann glè inntinneach a tha seo. Tha fraigh aig a' phiuthar-màthar mo mhnatha. Chan e rùm a th'innte, ach preas beag coltach ri còrn-chlàr no "armoire" beag, anns a bheil canaichean is biadh tioram an àite soithichean. Tha i na seasamh slatarra, ceangailte ris a bhalla. Tha pantraidh againnse fon staidhre, ge-tà. Tha iongnadh orm nam biodh aranach no lònach facal nas fheàrr air a shon. 'S cinnteach gur e fraigh a tha facal cho math ri facal sam bith eile, ge-tà.
An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire »

THa sin inntinneach , a Mhuiris.

Cha do chuala mi aranach no lònach roimhe. Bha mi smaointinn air an dòigh a b' fheàrr "Fraighean" a mhìneachadh ann an Gàidhlig. Dh'fhaodadh gum b' fheàirrde dhomh "àite far a bheil stòras bidh ga chumail" a chur ann, seach "seòmar"...ach nam biodh tu fortanach agus taigh mòr agad, dh'fhaodadh gum biodh preas-bidh agad a bha cho mòr ri seòmar no rùm beag!

SIn a bh' aig mo sheanmhair nuair a bha athair mo mhàthar ag obair na chìobaire aig uachdar na h-oighreachd ann am Fliuchadaidh, Srath Nàrainn. Bhiodh aice ri biadh a chumail ri sgòd mòr dhaoine a bha ag obair còmhla ri mo sheanair aig àm rùsgadh na caoraich, is mar sin sìos. Taigh mòr fuar san robh iad a' fuireach an uair sin agus cha chreid mi gum biodh fraighean fàsa idir aice!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!
Muiris
Posts: 9
Joined: Fri Jan 29, 2010 5:07 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Loch Laomainn

Unread post by Muiris »

An Gobaire wrote:Cha do chuala mi aranach no lònach roimhe.
Tha mo bhean a' smaoineachadh gum biodh lònach seòrsa fraigh far am biodh neach a' glèidheadh glasraich agus cuideachd a' crochadh feòil. Tha fios 'am gun do chleachd iad seilearan-bìdh a-seo ann an Loch Laomainn sa mhòr-chuid, gu h-àraidh airson sitheann (fèidh-fheòil) is feòil-lon, no mar a chanas iad anns a' Bheurla, "moose-meat" a chrochadh. Chan eil mi cinnteach mu aranaich, ge-tà.
Post Reply