Search found 29 matches

by Alasdair Fitheach
Fri Dec 19, 2014 4:26 pm
Forum: Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts
Topic: Books Translated from English to Gaelic
Replies: 9
Views: 11694

Re: Books Translated from English to Gaelic

Tha leabhar le Iain Rankin direach air nochdadh 'sa Gàidhlig- bheil duine sam bith ga leughadh? Cheannaic me leabhar-d agus lethbhreac pàipear

A book by Iain Rankin has just appeared in Scottish Gaelic - is anyone reading it? I bought an e-book and a paper copy
by Alasdair Fitheach
Tue Jun 10, 2014 4:00 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 302769

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Gabhaidh mi dà chupa cofaidh gach madainn, so tha mi ag òl a chiad fear an-drasta. An déidh an darna fear, tha mi a' dol a dhol dhan oifis agam san leabharlann. / I have two cups of coffee every morning, so I'm drinking the first one now. After the second one, I'm going to go to my office in the lib...
by Alasdair Fitheach
Sun May 18, 2014 6:05 pm
Forum: Dà-chànanach / Bilingual
Topic: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?
Replies: 1557
Views: 302769

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

An-diugh tha mi a' gabhail fois. Tha mi ag òl cupa coifaidh agus tha mi ag éisteachd ri podcastan.

Today I'm taking it easy. I'm drinking a cup of coffee and I'm listening to podcasts.
by Alasdair Fitheach
Tue Apr 22, 2014 9:48 pm
Forum: Teicneolas eile / Other technology
Topic: Android app
Replies: 6
Views: 10870

Re: Android app

Hehe I suspect "bugfix forever" sums up the next few centuries of human life. That and "move inland." 'S e ceist inntinneach co-dhiu / It's an interesting question, anyhoo. I find myself wondering where I'd be away from both my dictionaries and the Internet long enough to need an app. But then, I'm ...
by Alasdair Fitheach
Tue Dec 11, 2012 5:59 pm
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: a' bruidhinn mu Linn ùr na cloiche
Replies: 1
Views: 1592

a' bruidhinn mu Linn ùr na cloiche

's fheàrr leamsa "Nuadh Linn na Cloiche" air sgath 's gu bheil nas coltaiche "Neolithich"

co-dhiù, 's e an ceist a th'agam ceist mu rud ceangailte ris. Fertile Crescent - dé bhur beachdan air "Corran Torrach?" A bheil briathrachas math eachdraidh agus arc-eòlais ann ann an àite sam bith?
by Alasdair Fitheach
Thu Jun 28, 2012 3:44 am
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 32260

Re: Faclan neònach

Tha an leabhran inntinneach cuideachd air sgath litricheadh fogharach a th'aige. Sgriobh MacPharlain "beannuighe" airson beannaichidh agus "maighistir" airson maighstir. Theagamh gu bheil seo litricheadh fogharach, co-dhiu.
by Alasdair Fitheach
Wed Jun 27, 2012 4:08 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 32260

Re: Faclan neònach

ceangal:

http://digital.nls.uk/early-gaelic-book ... nscription

Chan e an "transcription" ach butarrais de OCR, 's mar sin tha mi ga deanamh as ùr
by Alasdair Fitheach
Wed Jun 27, 2012 4:06 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 32260

Re: Faclan neònach

'S e "An t-Slighe chum Sai'bhris" a th'air - The Way to Wealth 'sa Bheurla. Sgriobh Ben Franklin an leabhran seo ann an 1758, agus chuir R. MacPharlain (fear gu math ainmeil, ma's math mo chuihmne) a' Ghàidhlig air ann an 1785 air iarrtas an Iarla Buchan (a réir Wikipedia, "a notable Scottish eccent...
by Alasdair Fitheach
Wed Jun 27, 2012 2:05 pm
Forum: Faclaireachd / Lexicography
Topic: Faclan neònach
Replies: 28
Views: 32260

Re: Faclan neònach

Tha mi direach air fhaicinn facal neònach ann an leabhar o 1785: "lamhghar" agus shaoilinn gur e "miotag" a tha an ciall dha (faic "gar" san AFB). "Laimhsich do bhuill acfuin lamhruisgte, Cha ghlac cat le lamhghar luchaibh, mar deir Eoghan Tiarmail."
by Alasdair Fitheach
Wed Feb 22, 2012 7:11 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachaidh?
Replies: 14
Views: 6195

Re: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachai

Rud a bharrachd, 's e prògram còmhradh na maidne a tha a dhith air BBC Alba
by Alasdair Fitheach
Wed Feb 22, 2012 7:00 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachaidh?
Replies: 14
Views: 6195

Re: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachai

agus tapadh leat! tha mi air a bhith lorg rudeigin coltach ri "Digui Digui"! Moltes gràcies!
by Alasdair Fitheach
Wed Feb 22, 2012 6:46 am
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachaidh?
Replies: 14
Views: 6195

Re: A bheil BBC Alba a’ dèanamh gu leòr son luchd-ionnsachai

Tha mi ag aontachadh ri Akerbeltz agus ri Niall Beag, ’s e seanail TV a th’ann. Ach bu toil leam dà rud fhaicinn. Anns a’ chiad dol a-mach, nach urrainn dhaibh fo-thiotalan Gàidhlig a chur ann, nuair a tha daoine a’ bruidhinn sa Bheurla? Bhiodh sin taiceil do luchd-ionnsachaidh agus do chlann. ’S e ...
by Alasdair Fitheach
Fri Sep 23, 2011 4:45 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: Faclan doirbh
Replies: 2
Views: 1308

Faclan doirbh

Tha mi a' leughadh "Deireadh an Fhogair" agus tha facal no dha gun sgeul orra san fhaclairean abhaisteach...

me

gaisean
sia-sginn

's e cainnt Leodhasach a th'ann co-dhiu
by Alasdair Fitheach
Fri Sep 23, 2011 4:40 am
Forum: Gràmar, Fuaimean is Gnàths / Grammar, Sounds and Expressions
Topic: idiom question.
Replies: 4
Views: 2033

Re: idiom question.

I use a flashcard software to drill vocabulary and irregular verbs. There are lots of flashcard applications out there, so you can easily find one you like.
by Alasdair Fitheach
Sat Dec 15, 2007 6:00 pm
Forum: Naidheachd na Gàidhlig / Gaelic News
Topic: Blog eile
Replies: 3
Views: 1976

math fhèin

mòran taing