[AD]

samhla tractar

Ann an cmhradh le... Lachie MacLeid

Tha Lachie MacLeid an ss ann an obair inntinneach - siubhal timcheall na dthcha ann an seann thractar gus airgead a chruinneachadh dha daoine bochd ann an Romania. Agus abair gu bheil e fhin 's Fergie air a bhith trang.

 1. Co s a tha thu agus cite an deach do thogail?
  Tha mi s an Eilean Sgitheanach agus chaidh mo thogail air tac a' Chnuic ann an Slite.
 2. D an teaghlach a tha agaibh?
  Tha mi psta aig Iseabail fad aon bhliadhna deug ar fhichead agus tha dithis nighean agam, Lorraine, a tha deich bliadhna fichead, agus Lorna a tha ceithir ar fhichead.
 3. D an dreuchd a bha agaibh?
  Bha mi deich bliadhna fichead air a' phoileas ann an Strath Chluaidh far an robh mi an lib 'patrols' air an M8 airson ine mhir.
 4. D a thug oirbh seo a dhanamh?
  Bha fios agam o chionn iomadh bliadhna ron 'Revolution' gun robh gnothaichean gl dhona ann an Romania agus bha mi airson rudeigin feumail a dhanamh airson nan daoine bochd. Bha mi ag obair am measg nan daoine bochd ann an sin ach bha mi airson aire barrachd dhaoine a tharraing gu cho bochd 's a bha an dthaich sin. B' ann an uairsin a smaoinich mi gun deighinn timcheall Alba le tractar airson aire dhaoine a tharraing.
 5. A bheil sgeulachdan inntinneach sam bith agaibh tro bhith siubhal le Fergie?
  'S ioma t sin. 'S dcha gur e a' cheist d an t as inntinniche. Tha mi cinnteach gur e an t as inntinnche, agus t a bheir sealladh air cho dleas 's a tha ar Dia agus cho coibhneil 's a tha na daoine ri na choinnich mi, nuair a bhris mi sos ann an rd nam Murchain.
  Chaidh 'piston' a mhilleadh am broinn einnsean an tractair a tha crr air leth-cheud bliadhna a dh'aois - cite an gabhadh leithid a rud fhaighinn? Bha an tractar mltean bho ite sam bith far am faighinn cuideachadh. Thinig fear, Richard Watters, le lraidh agus thug e an tractar gu garaids agus leig e leam an tractar a thoirt s a chile ann an sin. Fhuair mi piston ann an Glaschu agus chirich mi an tractar agus bha mi air ais air an rathad an ceann d l.
  Chan urrainn dhomh ach a bhith a' gabhail iongnadh gu bheil Dia a' cur daoine gasta mar seo nar beatha.
 6. D an sgeulachd a tha air claibh an tractair?
  Thug mi tractar gu Romania bliadhna no dh air ais agus leugh banntrach Cill Mhernaig mu dheidhinn ann am pipear-naidheachd agus an uairsin thug i dhomh an tractar a bha seo a bha aig an duine aice, Ferguson TED20 Petrol/TVO (Tractor Vaporising Oil). Chan eil an tractar gu mran feum ann an Romania oir chan eil TVOs ri fhaotainn. Ach, tha an tractar air a bhith gu math feumail dhomh-sa aig an taigh airson airgead a thogail. Shiubhail mi fhin 's Fergie eadar Taigh Iain Grot agus ceann a deas Shasainn ann an 1999 agus air feadh 18 eileanan air costa an iar na h-Alba, dol thairis air 22 aiseag, ann an 2002. Bho fhuair mi an tractar tha mi air 30,000 a chruinneachadh.
Craichean 2004 An Gidheal r.