An Gàidheal Ùr

An Gàidheal Ùr - An t-Iuchar 2004B' e pàipear-naidheachd mìosachail a bh' anns a' Ghàidheal Ùr a dh'fhoillsichte ann an Leòdhas agus a bha e ri fhaighinn an asgaidh. Chaidh e à bith ann an 2009. B' e Murray MacLeòid an neach-deasachaidh agus b' i Marina NicLeòid an t-Oifigear-sanasachd. Mas fheàrr leibh cruth GoogleDocs, gheibh sibh an seo iad.

The Gàidheal Ùr was a free monthly newspaper published from Lewis. It stopped being published in 2009. It was edited by Murray MacLeòid, and Marina NicLeòid was responsible for the ads. If you prefer GoogleDocs, you can get them here.
Sealladh clò-bhualaidh
 
An deasachadh mu dheireadh: 3s dhen Mhàrt 2011 13:51:45
© 2004 An Gàidheal Ùr. Na dealbhan © 2004 An Gàidheal Ùr. Gan cleachdadh le cead.