Treòraichean    –    Guides

Gnè    –    Gender

Gnè - boireann no fireann?

Gender - masculine or feminine? (Explanations in English on Page 2)

Faic cuideachd / See also How to gender a noun @ Akerbeltz.

A rèir crutha - fireann

Bidh ainmear fireann ma bhios e a' criochnachadh ann an ath-leaschain sònraichte:
 • ainmear meanbhach, -an - bidh an a ann an -an ga fhuaimneachadh mar [a]

  • am balachan


 • ainmear eas-cruthach, -as, -ad

  • an dànadas, an giorrad


 • ainmear ionaid, -ach, -iche, -air, -amh, -adair, -aire, -ear

  • an clèireach, an stiùiriche, an dorsair, am britheamh, am fuaradair, an teachdaire, an t-àrdaichear


 • buadhair mar ainmear

  • an dall


 • ainmearan gnìomhaireach, -adh

  • bualadh

A rèir crutha - boireann

Bidh ainmear buireann ma bhios e a' criochnachadh ann an ath-leaschain sònraichte:
 • ainmear meanbhach, -ag - bidh an a ann an -ag ga fhuaimneachadh mar [a]

  • an nìghneag


 • ainmear eas-cruthach, -achd

  • a' bheannachd


 • fuaimean ann an -ich (tha mura-bhithean ann)

  • bha e a' bragadaich 's a' snagadaich
  • ach: tha 'glaodhaich' fireann


 • ainmear eas-cruthach co-ionnan ris a' bhuadhair choimeasach

  • an doille


 • ainmearan gnìomhaireach, -airt

  • tachairt

A rèir brìgh - fireann

Tha mura-bhithean anns na riaghailtean seo. Cleachd na riaghailtean a rèir crutha an toiseach.

 • na dùilean

  • an teine, an t-uisge


 • na ràithean

  • an geamhradh


 • lathaichean na seachdain

  • Dimàirt


 • na dathan

  • an gorm


 • gràinean

  • an t-eòrna


 • glasraichean

  • an curran


 • deochannan

  • an t-uisge-beatha


 • fiodh craoibhe

  • an giuthas

A rèir brìgh - boireann

Tha mura-bhithean anns na riaghailtean seo. Cleachd na riaghailtean a rèir crutha an toiseach.

 • dùthchannan

  • an Fhraing


 • ionnsramaidean ciùil

  • a' chlàrsach


 • mill an fhànais

  • a' ghrian


 • galaran

  • a' bhreac
  • ach: tha 'an cnatan' fireann

A rèir feise

Mar as trice, bidh gnè an ainmeir a' leantainn feis nan daoine no ainmhidhean:

 • fireann:
  • an t-athair
  • am mac
  • am fear
  • am bodach
  • an tarbh


 • boireann:
  • a' mhàthair
  • an nighean
  • an tè
  • a' chailleach
  • a' bhò

 • ach: tha 'am boireannach' fireann

Leathann no caol

Is urrainn dhut sùil a thoirt air a' chonnrag mu dheireadh an fhacail. Tha a' mhòr chuid (mu 80%) de
 • na h-ainmearan leathann fireann
 • na h-ainmearan caola boireann

Measgachadh

Uaireannan, chan eil gnè facail soilleir.

 • Tha an aon fhacal fireann no boireann a rèir dualchainnt

  • an dàimh (fireann no boireann), an dealbh (fireann no boireann)


 • Tha gnè eadar-dhealaichte aig an fhacal a rèir tuiseil (bho sheann tuiseal neodrach)

  • am muir (tuiseal bunasach, fireann), na mara (tuiseal ginideach, boireann)

Meòmhrachadh

Ciamar a chuireas tu gnè aig facal sònraichte nad chuimhne? Cha dèan 'an doras' (f) no 'an deise' (b) a' chùis idir nam bheachd-sa. Cleachdaidh mi an tuiseal ginideach le alt agus cuiridh mi ainmear gnìomhaireach ris:

 • doras, fosgladh an dorais - an = fireann
 • deise, cruth na deise - na = boireann


Le sin, bidh trì rudan agam:

 • gnè an fhacail
 • cruth ginideach an fhacail
 • abairt feumail

Tùsan

 • Byrne, Michel (2004): Gràmar na Gàidhlig, darna fhoillseachadh, Stòrlann-acair, Cearsiadar.
 • Calder, George (1923): A Gaelic Grammar, Gairm, Glaschu.
 • Cox, Richard (2010): Notaichean clas airson Gàidhlig 2 aig Sabhal Mòr Ostaig.
 • Klevenhaus, Michael (2010): Lehrbuch der Schottisch-Gälischen Sprache, Buske, Hamburg.

Rach gu duilleag: 1 2 Air adhart

An deasachadh mu dheireadh: 15mh dhen Ògmhios 2022 12:28:19