Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

The Band from Rockall: Luaidh

Tùs: The Band From Rockall

runrig-band-from-rockall.jpg
 
Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


Luaidh, luaidh
Luaidh, O luaidh

'Nuair a chunnaic mi thu
'Nuair a dhùisg mi bho'm bhruadar
'S a' mhadainn ùr 's a' dearrs' a' ghrian
O cha robh mi fada smuaintinn
Gum b'e seo gaol mo mhiann

'Nuair a dh' aithnich mi do chliù
'Nuair a chunnaic mi do shùilean
'Nuair a dh' fhairich mi do bhlàths
Cha robh nì air talamh a dh'iarrainn
An toil agam uil' air bàrr

Bhon t-earrach gu teas an t-samhraidh
Gu'n reòthadh aig deireadh bliadhn'
Daonnan bidh do cridhe a' bualadh
Gaol mo mhiann

'Nuair a dhùisg mi bho'm bhruadar
'S a' mhadainn ùr 's a' dearrs' a' ghrian
O cha robh mi fada smuaintinn
Gu b'e seo gaol mo mhiann
Gaol mo mhiann

English Translation @ The Band From Rockall
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 05:51:31
© 2012 Chrysalis Music Ltd..