Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Griogal Cridhe

runrig-play-gaelic.jpg
 
Play Gaelic

Faclan sgrìobhte le bean Ceann-cinnidh Chlann MhicGriogair ann am bliadhna 1571

Sealladh clò-bhualaidh


'S iomadh oidhche fhliuch is thioram
Sìde nan seachd sian
Gheibheadh Griogal dhomh-sa creagan
Ris an gabhainn dìon

Eudail mhòir do shluaigh an Domhainn
Dhòirt iad d' fhuil an dè,
'S chuir iad do cheann air stob daraich,
Tacan beag bho d' chrè

Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mòr mo mhulad 's mòr

B' annsa bhi le Griogal cridhe,
Teàrnadh chruidh le gleann,
Na le Baran Mòr na Dalach,
Sìoda geal mu m' cheann.

Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mòr mo mhulad 's mòr

Nuair bhios mnathan òg a' bhaile
Nochd 'nan cadal sèimh,
'S ann a bhios mise air bruaich do lice,
Bualadh mo dhà làimh.

Obhan obhan obhan iri
Obhan iri o
Obhan obhan obhan iri
'S mòr mo mhulad 's mòr
An deasachadh mu dheireadh: 2a dhen Mhàrt 2014 12:58:29