Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

'Ic Iain 'Ic Sheumais

runrig-recovery.jpg
 
Recovery

Sealladh clò-bhualaidh


A Mhic Iain 'Ic Sheumais
Tha do sgeul air m' aire
Air fa ra ra lo, air fa ra ra lo
Latha Blàr a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
A hi eile fe o hiri si bho horo hu
Fal eile bho hiri si bho ho fal eile bho

Latha Blàr a' Cheithe
Bha feum air mo leanabh
Latha Blàr na Feitheadh
Bha do lèine na ballan

Latha Blàr na Feitheadh
Bha do lèine na ballan
Bha fuil do chuim chùbhraidh
A' drùdhadh ro'n anart

Bha fuil do chuim chùbhraidh
A' drùdhadh ro'n anart
Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdair gach fearainn

Bha fuil do chuirp uasail
Air uachdair gach fearainn
Cuma nach ghabh thu am bristeadh
Latha ligheadh na fala


Bh'on latha thug thu an cuan ort
Bha gruaim air na beannaidh
Bha snigh air na speuran
'S bha na reultan galach

Nam biodh agam curaidh
Gun cuirinn air chuan i
Feuch a faighinn naidheachd
No brath an duin uasail
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 05:50:03