Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

Siol Ghoraidh

runrig-searchlight.jpg
 
Searchlight

Faclan aig Calum is Ruairidh Dòmhnallach

Sealladh clò-bhualaidh


Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhèin

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhèin

Ochd deug seisreach
Air raointean Àird a' Mhòrain
Na fir a' treabhadh
An là a thàinig na Slèitich

Sìol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhòmhnaill

Linn gu linn
Bho ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist
'S mi beò an dràsd

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhèin

Dubh dath na fala
A dhòirt 'na tuil gu talamh
Saighead, claidheamh
Tro chàirdeas corp an Udail

Sìol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhòmhnaill

Linn gu linn
Bho ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist
'S mi beò an dràsd

Dòmhnall Iain Aonghais 'Ic Neill
Iain Dhòmhnall Iain
Seonnaidh Mòr A' Ghearraidh
Caillean A' Ghreusaiche
Teàrlach Eòin Dhùghaill
Calum Aonghais 'Ic Neill
Calum Dhonnchaidh
Neill Alastair 'Ic Uilleam
Ruairidh Iain Thàilleir
Dùghall 'Illespidh Thormoid
Calum Ailig Mhòr
Eirsidh Iain A' Duin
Dòmhnall Shomhairle
Seonnaidh Hùna
Alastair Dhòmhnall 'Ic Ille Mhuile
Ceit Phàdraig
Seonnaidh Ruairidh 'Ic Iain 'Ic Aonghais
Bantrach Sheonnaidh A' Chìobair
Aonghas Bochd.
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 06:21:55
© 1989 Chrysalis Music. Gan cleachdadh le cead.