Faclan Òrain Runrig     -    Runrig Lyrics

De Ni Mi

runrig-play-gaelic.jpg
 
Play Gaelic

Faclan aig Finlay Morrison

Sealladh clò-bhualaidh


Dè nì mi ma chaill mi 'n t-each
Ma chaill mi 'n t-each, horo mo chreach
Dè nì mi ma chaill mi 'n t-each
An t-each a thug mi a Bhallaidh

Dè nì mi ma chaill mi 'n t-each
A chionn gun robh a sheòrsa math
Dè nì mi ma chaill mi 'n t-each
'S nach fhaigh mi fear 'na h-àite

Thug mi dh' Àrd-a-Mhorain thu
Gu fìor airson do thoileachadh
'S ann thòisich thu ri conas rium
Nach toir thu dhomh buntàta

Thug mi do'n a fèille thu
'S a choin cha d' fhuair mi èisdeachd ort
'S ann thòisich iad ri Beurla rium
'S nach tuiginn fhèin ach Gàidhlig
An deasachadh mu dheireadh: 12a dhen Mhàrt 2019 05:34:02