Air An Traigh

runrig-play-gaelic.jpg
 
Play Gaelic

Faclan aig Calum Dòmhnallach

'S b'fheàrr gun robh mi 'r ais a rithis
Coiseachd cas ruisgte air an tràigh
Le mo dhà làimh 'na mo phòcaid
'S i ri mo thaobh, Anna mo ghràidh

Bha sinn òg is bha sinn spòrsail
Cluichd le sòlas is le gàir
Air a' mhonadh 's air an locha
'S measg an arbhair anns a' bhathaich

'S nuair a thig e gu am feasgair
'G iarraidh crodh shuas air a' bheinn
'S dhèanamh dhachaidh air 'ar socair
Togail òrain 's togail ruinn

Bhiodh sinn sgìth nuair nochdadh oidhche
'G òl bainne fuar taobh teine blàth
'S bhiodh sinn gràineil dol dhan leabaidh
Ach a-màireach 'g èirigh tràth
An deasachadh mu dheireadh: 2a dhen Mhàrt 2014 12:52:45
© 1978 Isa Music. Gan cleachdadh le cead.